Wyprzedaż aktywów


WYPRZEDAŻ AKTYWÓW


Podstawa prawna środka restrukturyzacyjnego:

  • Art. 26 prawa restrukturyzacyjnego – z upoważnienia Nadzorcy Układowego i Zarządcy Sanacyjnego, spółka Points Capital P.S.A. niniejszym informuje dłużnika o dostępnych dla dłużnika źródłach finansowania, w tym pomocy publicznej, a także współpracuje z dłużnikiem w celu pozyskania tego finansowania.
  • Art. 10 prawa restrukturyzacyjnego – plan restrukturyzacyjny zawiera opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią;
  • Art. 162 § 2 prawa restrukturyzacyjnego – Przyznanie korzystniejszych warunków restrukturyzacji zobowiązań dłużnika jest dopuszczalne wobec wierzyciela, który po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego udzielił lub ma udzielić finansowania w postaci kredytu, obligacji, gwarancji bankowych, akredytyw lub na podstawie innego instrumentu finansowego, niezbędnego do wykonania układu.

Sprzedaż Środków Trwałych i Zapasów

  • Skierowane jest do przedsiębiorców, syndyków i nadzorców – szczególnie w fazie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, którzy jako środek restrukturyzacyjny lub w następstwie likwidacji przedsiębiorstwa mają problemy ze sprzedażą zbędnych aktywów. Nasza firma dysponuje międzynarodową platformą sprzedaży stokowej i detalicznej „POINTS TRADE P.S.A.” , platformie inwestorów „POINTS CAPITAL – GIEŁDA INWESTORÓW” w tym portfelem licznych odbiorców na stoki magazynowe oraz krajowych i zagranicznych agentów kupujących na własny rachunek ruchomości (szczególnie linie produkcyjne) w celu ich dalszej odsprzedaży do klienta końcowego. Usługa stanowi uzupełnienie środków restrukturyzacyjnych w restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

W celu uzyskania wsparcia prosimy o kontakt pod adres mailowy: zarzad@points-capital.com