Układ Konsumencki

„UKŁAD KONSUMENCKI”


Podstawa prawna:


Dla kogo jest układ konsumencki:

 • Układ konsumencki przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które posiadają majątek, pragną go zachować i posiadają stałe powtarzalne źródła dochodu, jednakże – spiętrzenie się zobowiązań w krótkim okresie czasu spowodowało, że nie są w stanie spłacić wszystkich wymagalnych długów – przez co uzyskali  status niewypłacalnego.
 • Dopiero rozłożenie na raty zobowiązań w taki sposób, by dłużnik mógł jednocześnie pokryć koszty życia (pokryć swoje bieżące koszty operacyjne) jak i ratę wynegocjowanego układu rozłożonego na określony czas, nie dłuższy niż przewidują ustawy, pozwoli na przywrócenie płynności finansowej dłużnika i zachowanie mieszkania,- czyli układ jest dla osób, których dochody dzięki zastosowaniu środków restrukturyzacyjnych pozwalają na obsługę układu i kosztów życia.

Na jaki okres czasu można rozłożyć układ:

 • Zgodnie z art. 491.33 pkt. 1 „Prawa Upadłościowego” – wierzytelności układowe (czyli niezabezpieczone) po redukcji i zawarciu układu z wierzycielami można rozłożyć na raty  na okres nieprzekraczający pięciu lat;
 • Zgodnie z art. 491.33 pkt. 2 „Prawa Upadłościowego” – wierzytelności poza układowe (czyli zabezpieczone hipoteką, przewłaszczeniem na zabezpieczenie, zastawem) bez redukcji, po zawarciu układu można rozłożyć na raty  na okres przekraczający pięć lat, jednak na okres  nie dłuższy aniżeli wskazany w pierwotnej umowie kredytowej;

Cel układu konsumenckiego:

 • Celem układu konsumenckiego jest uniknięcie upadłości konsumenckiej (likwidacji majątku) poprzez zawarcie układu z wierzycielami poprzez zastosowanie środków restrukturyzacyjnych.

Jakie są środki restrukturyzacyjne:

 • Redukcja zobowiązań;
 • Wydłużenie okresu spłaty zobowiązań;
 • Sprzedaż majątku;
 • Wynajem majątku z cesją płatności na wierzyciela;
 • Konwersja wierzytelności na udziały w nieruchomości;
 • Nowacja;

Co mogę zrobić jeśli wypowiedziano mi kredyt ?

 • Przywrócenie kredytu – Jeżeli masz środki finansowe na uiszczenie zaległych rat oraz środki na opłaty administracyjne –  oraz chcesz przywrócić kredyt na zasadach wcześniej zawartych na umowie kredytowej,  możesz skontaktować się z działem windykacji banku udzielającego Tobie kredyt hipoteczny i złożyć wniosek o przywrócenie kredytu.
 • Restrukturyzacja kredytu – Jeżeli masz środki finansowe na uiszczenie zaległych rat oraz środki na opłaty administracyjne – ale chcesz zawrzeć umowę z bankiem na nowych zasadach – możesz złożyć wniosek o restrukturyzację kredytu z nowymi warunkami kredytowymi. Pamiętaj jednak, że bank najprawdopodobniej zażąda od Ciebie dokumentów poświadczających twoją sytuację finansową i zdolność do regulowania rat kredytowych. Jeżeli jednak bank nie wyrazi zgody na przywrócenie Tobie kredytu lub restrukturyzację kredytu z uwagi na przykładowo zbyt duże zadłużenie wobec pozostałych wierzycieli w tym banku hipotecznego, to wtenczas pozostaje Tobie jedynie:
 • Sprzedaż mieszkania na zasadach określonych przez bank, jednakże wtenczas stracisz mieszkanie/ dom;
 • Złożenie wniosku o układ konsumencki;

Jak mogę zachować majątek/dom jeśli wypowiedziano mi kredyt ?

Jeżeli wypowiedziano Państwu kredyt, pozostają Państwu jedynie:

 • Otwarcie Układu Konsumenckiego w celu zawarcia układu z wierzycielami w celu przywrócenia na starych lub nowych zasadach kredytu hipotecznego;

Czy można cofnąć wypowiedzenie kredytu ?

Tak, można cofnąć na trzy sposoby:

 • Poprzez złożenie wniosku o przywrócenie kredytu;
 • Poprzez złożenie wniosku o restrukturyzację kredytu;
 • Poprzez złożenie wniosku o układ konsumencki i doprowadzenie do zawarcia układu z wierzycielami;

Co jeśli nie mogę przywrócić wypowiedzianego kredytu?

 • Jeżeli pomimo złożenia wniosku o przywrócenie kredytu i restrukturyzację kredytu nie uda się zawrzeć porozumienia z wierzycielami, bank występuje o bankowy tytuł egzekucyjny oraz klauzulę wykonalności i kieruje sprawę do komornika. Następnie komornik zleca przygotowanie wyceny biegłemu rzeczoznawcy majątkowego który określa wartość majątku (nieruchomości) i składa gotowy operat szacunkowy komornikowi. Na wycenę przysługuje zażalenie. Następnie komornik wyznacza termin licytacji i w zależności od tego czy będą zainteresowani nabywcy – sprzedaje nieruchomość na I lub II licytacji. Różnice pomiędzy ceną sprzedaży nieruchomości a długiem powiększonym o Koszty Zastępstwa Procesowego, Koszty Zastępstwa w Egzekucji, Wynagrodzenie Komornika, odsetki ustawowe lub karne i inne opłaty – wypłaca dłużnikowi lub jeżeli uzyskana na licytacji kwota jest niższa niż zobowiązanie, prowadzi egzekucję przeciwko dłużnikowi dalej. 
 •  Jedynym sposobem na przerwanie postępowania egzekucyjnego (wstrzymanie sprzedaży nieruchomości) jest złożenie wniosku o Układ Konsumencki i wniesienie o objęcie masy układowej ochroną przed wierzycielami. Skutkuje to tym, że postępowania egzekucyjne zostają zawieszone na okres 6 miesięcy do czasu uzyskania układu konsumenckiego lub do nie uzyskania układu konsumenckiego. Jeżeli dochodzi do zawarcia układu konsumenckiego, egzekucje komornicze podlegają automatycznie umorzeniu, a w przypadku gdy nie dojdzie do układu konsumenckiego, egzekucja jest wznawiana.

Jakie dokumenty i informacje muszę przygotować, by mieć przeprowadzony układ konsumencki

 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
 • NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku;
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie – opis historii zadłużenia, wskazanie daty, w której dłużnik zaprzestał zapłaty swoich zobowiązań oraz okoliczności, które do tego doprowadziły, w przypadku zawarcia umowy kredytu lub pożyczki wskazanie na co zostały przeznaczone środki pochodzące z umowy;
 • aktualny i zupełny wykaz majątku (środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym, gotówka, nieruchomości, samochody, meble, telefony, telewizory, itp.) z szacunkową wyceną jego składników, numerami ksiąg wieczystych oraz wskazaniem miejsca, w którym dany składnik majątku się znajduje;
 • wykaz należności przysługujących dłużnikowi (tj. wykaz dłużników dłużnika);
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
 • spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
 • lista zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
 • informacja o postępowaniach sądowych lub egzekucyjnych prowadzonych z udziałem dłużnika;
 • wskazanie osób z którymi dłużnik prowadzi gospodarstwo domowe oraz osób, które pozostają na jego utrzymaniu;
 • informacja o zawarciu pomiędzy dłużnikiem a jego małżonkiem umowy majątkowej małżeńskiej;
 • obecna sytuacja zawodowa i majątkowa dłużnika oraz jego małżonka – tj. określenie czy jest gdziekolwiek zatrudniony  lub czy pobiera jakiekolwiek świadczenia z ZUS oraz wskazanie ewentualnie innych źródeł dochodu i określenie wysokości osiąganego dochodu na miesiąc;
 • sytuacja zawodowa i majątkowa dłużnika oraz jego małżonka w momencie zaciągania kolejnych kredytów oraz w momencie powstania stanu niewypłacalności;
 • informacja o osiągniętych przychodach oraz o kosztach spisem (koszty utrzymania domu/mieszkania – podatek od nieruchomości, czynsz, opłaty za media, telefon, leki, wyżywienie, środki higieniczne, odzież, ubezpieczenie na życie, itp.) poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku;
 • informacja o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;
 • informacja o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł.

Dokumenty:

 • umowa o pracę/zlecenie dłużnika oraz jego małżonka,
 • deklaracje PIT dłużnika za okres od roku przed powstaniem stanu niewypłacalności do chwili obecnej,
 • wydruk z rachunku bankowego potwierdzający aktualny stan środków na koncie bankowym,
 • dowody potwierdzające wysokość ponoszonych obecnie kosztów (podatek od nieruchomości, recepty, paragony za leki, rachunki za gaz, itp.),
 • umowy na podstawie których powstały zobowiązania dłużnika (umowy kredytu, pożyczek, o kartę kredytową, sprzedaży, świadczenia usług) wraz z harmonogramami spłat oraz aneksami,
 • korespondencja dłużnika z wierzycielami oraz wypowiedzenia umów, o których mowa w pkt 4,
 • wezwania do zapłaty, nakazy zapłaty, wyroki, dokumenty sporządzone w postępowaniu egzekucyjnym,
 • w przypadku całkowitej spłaty długu istniejącego w momencie powstania stanu niewypłacalności dowód zapłaty.

Jaki jest koszt układu konsumenckiego?

Koszt układu konsumenckiego dzieli się na 3 części:

 • Część 1 – opłata sądowa uiszczania w momencie składania wniosku do sądu i wynosi
  30,00 zł;
 • Część 2 – opłata do nadzorcy sądowego w formie zaliczki na wydatki postępowania uiszczana do sądu w momencie składania wniosku i Zgodnie z art. 491.26 pkt. 1 „Prawa Upadłościowego” – wynosi wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego tj. 7.462,25 zł;
 • Część 3 – opłata do Kancelarii za napisanie planu restrukturyzacyjnego oraz przygotowanie wniosku  

Jakie warunki muszę spełniać, by mieć przeprowadzony układ konsumencki ?

 • Musisz posiadać co najmniej dwa wymagalne zobowiązania;
 • Musisz posiadać środki na przeprowadzenie układu konsumenckiego w wysokości
  30,00 zł + 7.462,25 zł + wynagrodzenie kancelarii
 • Musisz posiadać stałe źródło dochodu które pozwoli tobie na comiesięczne regulowanie kosztów życia oraz raty wynegocjowanego układu. W celu sprawdzenia, czy kwalifikujesz się, skorzystaj z TESTU KONSUMENTA zamieszczonego poniżej.
 • Nie możesz być przedsiębiorcą;

Co mogę zrobić jeśli prowadzę działalność gospodarczą?

 • Zamknąć działalność gospodarczą i wtenczas jako konsument podejść do układu konsumenckiego.
 • Złożyć wniosek o restrukturyzację przedsiębiorstwa.

Czy zachowam swój majątek po przeprowadzeniu układu konsumenckiego?

 • Jeżeli uda się zawrzeć układ konsumencki na głosowaniu wierzycieli oraz będzie realizowany układ ratalny terminowo (bez opóźnień)   – to tak.

Czy można przesunąć termin licytacji komorniczej majątku aż do momentu otwarcia Układu Konsumenckiego ?

 • Tak, posiadamy specjalną komórkę w firmie która specjalizuje się w tzw. „Antywidnykacji” czyli pismach przeciw-procesowych i przeciw-egzekucyjnych. Dzięki zastosowaniu wypracowanej taktyki działań przeciwko komornikowi – licytację można przeciągać nawet do 2-3 lat. Najczęściej, wystarcza nam uniknięcie I i II terminu, zatem mówimy o maksymalnym okresie 2-3 miesięcy.

Jak działa układ konsumencki ?

 • Układ konsumencki jest postępowaniem restrukturyzacyjnym, które reguluje Ustawa „Prawo Upadłościowe” oraz Ustawa „Prawo Restrukturyzacyjne”.
 • W pierwszej kolejności zbierane są dokumenty w celu przygotowania wniosku, następnie analizowane są środki restrukturyzacyjne – które można zastosować w Państwa przypadku w celu uratowania Państwa majątku oraz przywrócenia płynności finansowej. Następnie kompletowany jest załącznik o wszystkie dowody, uiszczane są opłaty sądowe oraz zaliczka na rzecz nadzorcy sądowego i składany jest wniosek w sądzie.
 • Po okresie około 30 dni sąd rozpoznaje wniosek i o ile nie dopatrzył się braków formalnych lub błędów – wyznacza z konkursu nadzorcę sadowego który przeprowadzi postępowanie „Układ Konsumencki”.
 • Postępowanie to trwa 6 miesięcy i zaczyna się z momentem obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (koszt obwieszczenia pokrywany jest z wcześniej opłaconej zaliczki na postępowanie).
 • Następnie Nadzorca Sądowy kontaktuje się z wszystkimi Państwa wierzycielami w celu potwierdzenia sald.
 • Następnie, po zebraniu potwierdzeń – nanosi poprawki na plan restrukturyzacyjny który wcześniej przygotowała nasza firma.
 • Następnie wysyła karty do głosowania do wierzycieli, plan restrukturyzacyjny oraz kontaktuje się z wierzycielami w celu nakłonienia ich na zawarcie układu.
 • W 5 miesiącu organizuje zgromadzenie wierzycieli, gdzie wierzyciele którzy nie dostarczyli kart do głosowania podejmują decyzję o zawarciu układu.
 • Z momentem uzyskania większości głosów za układem, zawierany jest układ z wierzycielami, a Nadzorca Sądowy składa wniosek o zatwierdzenie układu.

Czym skutkuje przeprowadzenie układu konsumenckiego?

 • Skutkiem – w przypadku zatwierdzenia układu, jest zawarcie układu na zasadach określonych w propozycjach układowych przygotowanych przez dłużnika przy wsparciu Points Capital P.S.A.
 • Skutkiem – w przypadku nie zatwierdzenia układu, jest powrót do sytuacji pierwotnej sprzed złożenia wniosku. Wtenczas firma Points Capital P.S.A. opracuje indywidualną taktykę ratowania majątku.

Co zyskuję przeprowadzając układ konsumencki?

 • Redukcję długów niezabezpieczonych na poziomie średnio 20%-30%;
 • Wydłużenie okresu spłaty długów niezabezpieczonych nawet na okres 5 lat;
 • Wydłużenie okresu spłaty długów zabezpieczonych rzeczowo na okres nie dłuższy aniżeli wynikało z pierwotnych terminów zawartych na umowach.

Jak długo trwa postępowanie o układ konsumencki?

Postępowanie to trwa 6 miesięcy i zaczyna się z momentem obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym po wydaniu pozytywnej decyzji przez sąd. 


Co stanie się po przeprowadzeniu układu konsumenckiego?

 • Wchodzą w życie postanowienia zawarte w propozycjach układowych złożonych przez dłużnika przy wsparciu Points Capital P.S.A. – w przypadku gdy przejdzie układ.
 • W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia układu, opracowywana jest kolejna taktyka mająca na celu uratowania nieruchomości.

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej na temat układu konsumenckiego?

Niniejszy portal jest jednym z większych opracowań układu konsumenckiego w Internecie. Więcej o układzie konsumenckim dowiesz się z:

 • Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. „Prawo upadłościowe i naprawcze” (Dz. U. z 2003. Nr. 60, poz. 535) z dalszą aktualizacją z dnia 18.06.2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228).
 • Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. „Prawo restrukturyzacyjne” (Dz. U. z 2020 r. poz. 814).

Czy układ konsumencki jest bezpieczny?

 • Tak, z uwagi na fakt, że gdyby nie doszło do zawarcia układu konsumenckiego z wierzycielami, dłużnik wraca do stanu prawnego sprzed złożenia wniosku o układ konsumencki. Analitycy Naszej firmy z dużym rachunkiem prawdopodobieństwa są w stanie wyliczyć ratę układową oraz  rachunek prawdopodobieństwa przejścia układu. W uzasadnieniu wskazujemy doświadczenie z innych postępowań na bazie których wiemy – przy jakich parametrach redukcji długów i wydłużenia okresu spłaty – układ przechodzi.

Co w sytuacji, gdy układ nie przejdzie. Czy mamy jeszcze inne sposoby na uratowanie majątku ?

 • Tak, posiadamy wiedzę i doświadczenie, aby okres ochronny wydłużyć lub zaproponować indywidualną taktykę na ratowanie majątku. Pozostaje to know how firmy i za każdym razem strategia szykowana jest indywidualnie pod klienta.