Finansowanie własne


Finansowanie własne podmiotów zadłużonych


Podstawa prawna środka restrukturyzacyjnego:

 • Art. 26 prawa restrukturyzacyjnego – z upoważnienia Nadzorcy Układowego i Zarządcy Sanacyjnego, spółka Points Capital P.S.A. niniejszym informuje dłużnika o dostępnych dla dłużnika źródłach finansowania, w tym pomocy publicznej, a także współpracuje z dłużnikiem w celu pozyskania tego finansowania.
 • Art. 10 prawa restrukturyzacyjnego – plan restrukturyzacyjny zawiera opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią;
 • Art. 162 § 2 prawa restrukturyzacyjnego – Przyznanie korzystniejszych warunków restrukturyzacji zobowiązań dłużnika jest dopuszczalne wobec wierzyciela, który po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego udzielił lub ma udzielić finansowania w postaci kredytu, obligacji, gwarancji bankowych, akredytyw lub na podstawie innego instrumentu finansowego, niezbędnego do wykonania układu.

Nasza firma proponuje przeprowadzenie audytu przedsiębiorstwa w celu znalezienia inwestora. Celem jest utworzenie konstrukcji finansowania, które pozwoli na wejście inwestora do spółki dłużniczki lub SPV (special purpose vehicle). W ramach zlecenia – przygotowujemy teaser oraz memorandum informacyjne – pozwalające na prezentację Państwa spółki. Dysponujemy znaczną bazą inwestorów – żywo zainteresowanych znalezieniem i dokapitalizowaniem perełek, które poprzez restrukturyzację i dokapitalizowanie – staną się jednorożcami.

Kapitały własne powierzone w zależności od formy własności wprowadzane są poprzez:

 • dla spółek akcyjnych, prostych spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółek komandytowo-akcyjnych oraz spółek z o.o. poprzez podwyższenie kapitałów własnych;
 • dla spółek komandytowych (w tym spółek z o.o. sp. komandytowo-akcyjnych) poprzez podwyższenie sumy komandytowej

   Szczególnie forma prawna dla inwestorów jak „XYZ” sp. z o.o. sp. komandytowa – prosta spółka akcyjna gdzie dłużnik lub NPV będzie komplementariuszem, a inwestor w postaci akcjonariusza prostej spółki akcyjnej będzie komandytariuszem odpowiadającym do sumy komandytowej stanie się już wkrótce standardem rozwiązań inwestycyjnych.

   W celu uzyskania wsparcia prosimy o kontakt pod adres mailowy: zarzad@points-capital.com