Nadzorca

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA DORADCÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH


Czym się zajmujemy:

 • Jesteśmy grupą niezależnych konsultantów wspierających Doradców Restrukturyzacyjnych (Zarządców, Nadzorców,  Kancelarie Prawne) oraz firmy planujące restrukturyzacje oraz mających otwartą  restrukturyzację. Przeprowadzamy audyt przedsiębiorstw, projektujemy plany restrukturyzacyjne, piszemy wnioski restrukturyzacyjne,  pozyskujemy finansowanie dla przedsiębiorstw w restrukturyzacji, przygotowujemy przedsiębiorstwa do wykupów lewarowanych lub do ich sprzedaży.
 • Proponujemy wsparcie państwa zespołu prawników swoimi rozwiązaniami i doświadczeniem z dziedziny ekonomii, rachunkowości oraz analizy ekonomicznej. W latach VII.2020 r. – IV.2022 r. zaprojektowaliśmy 180 planów restrukturyzacyjnych. Większość przeprowadziliśmy z sukcesem w ramach Uproszczonego Postępowania Restrukturyzacyjnego oraz Postępowania o Zatwierdzenie Układu.
 • Wspieramy Zarządców w toku sanacji – szczególnie w zakresie pozyskania kapitału niezbędnego do przeprowadzenia restrukturyzacji, oraz Nadzorców szczególnie w procesie wykupów. Współpracujemy z inwestorami typu Private Equity, Venture Capital, FIZ, etc. Mamy również w portfelu firmy pożyczkowe, faktoringowe oraz inwestorów branżowych. Szczycimy się możliwościami jakie daje współpraca z Funduszami Sekurytyzacyjnymi, dzięki czemu mamy możliwość wykupienia z banków – strategicznych zobowiązań, oraz współpracą z domami maklerskimi w zakresie prywatnych emisji obligacji i akcji. Podkreślić należy również, że współpracujemy z funduszami zagranicznymi w zakresie przyjaznych transakcji fuzji i przejęć. 

Zakres audytów:

Wykonujemy czynności zastępcze za Doradców Restrukturyzacyjnych w zakresie przeprowadzenia kompleksowego Due Diligence. Obszar audytu uzależniony jest od przyjętej strategii oraz zakresu restrukturyzacji:

 • Biznesowe due diligence – (informacja na temat rynku danego sektora, forma prawna i struktura własnościowa spółki, organy spółki, kadra menadżerska spółki, przedmiot działalności spółki, działalność operacyjna spółki, aktywność spółki w obszarze badań i rozwoju);
  • Finansowe due diligence – (organizacja pionu finansowego, wyniki finansowe spółki, prognozy finansowe, podatkowe, ubezpieczeniowe);
  • Marektingowe due diligence – (działalność marketingowa w spółce, sprzedaż, analiza popytu na produkty i usługi spółki, product mix i polityka cenowa, działalność dystrybucyjna w spółce)
  • Pracownicze due diligence
  • Due diligence systemu księgowego i obiegu informacji w spółce – (system kontroli wewnętrznej, system informatyczny);
  • Due diligence w obszarze zarządzania aktywami spółki tzw. asset management
  • Due diligence w obszarze zarządzania ryzykiem spółki tzw. risk management
  • Due diligence w obszarze zarządzania długiem (analiza zobowiązań, wykupy strategicznych wierzycieli poprzez fundusze sekurytyzacyjne, grupowanie interesów wierzycieli, negocjacje).
  • Due diligence w obszarze zarządzania kryzysowego (ochrona przed wierzycielami, komornikami, wrogim przejęciem, złożonym wnioskiem upadłościowym, złożonym wnioskiem sanacyjnym).

   Środki restrukturyzacyjne:

   Na podstawie przeprowadzonego due diligence oraz określenia na spotkaniu celów postępowania restrukturyzacyjnego, dobieramy odpowiednie środki restrukturyzacyjne w celu osiągnięcia celów restrukturyzacyjnych, takich jak przywrócenie płynności finansowej przedsiębiorstwa, pozyskanie inwestora a nawet sprzedaż przedsiębiorstwa.  Do najczęściej stosowanych środków restrukturyzacyjnych zaliczamy:

   • wydłużenie okresu spłaty zobowiązań (najczęściej od 7 do 10 lat);
   • redukcja zobowiązań (najczęściej od 10% do 30%);
   • przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego;
   • konwersję zobowiązań na: udziały, akcje, obligacje, dzierżawę, nieruchomości, ruchomości, inne;
   • pozyskanie kapitału własnego poprzez podniesienie kapitałów własnych w celu przeprowadzenia restrukturyzacji (art. 162 pr. restr.)
   • pozyskanie kapitału dłużnego w celu przeprowadzenia restrukturyzacji (art. 162 pr. restr.)
   • pozyskanie faktoringu w celu poprawy płynności finansowej i przeprowadzenia restrukturyzacji (art. 162 pr. restr.)
   • pozyskanie kredytu kupieckiego w celu przeprowadzenia restrukturyzacji (art. 162 pr. restr.)
   • wykupy zobowiązań poprzez fundusze sekurytyzacyjne z banków;
   • wykupy lewarowane przedsiębiorstwa oraz poszczególnych składników majątkowych;
   • analiza finansowa przedsiębiorstwa i wdrożenie indywidualnych środków restrukturyzacyjnych w celu poprawy: wskaźników bieżącej płynności finansowej, wskaźników płynności szybkiej, wskaźników przyspieszonej płynności finansowej, wskaźników rentowności, wskaźnika rentowności aktywów, wskaźnika rentowności netto aktywów, wskaźnika rentowności sprzedaży, wskaźnika rentowności netto sprzedaży, wskaźnika rentowności kapitału, wskaźnika rentowności kapitału własnego, wskaźnika zadłużenia, wskaźnika pokrycia aktywów kapitałami własnymi, wskaźnika zadłużenia długoterminowego, wskaźnika zadłużenia kapitałów własnych, wskaźnika długoterminowego zadłużenia kapitałów własnych;
   • redukcja kosztów stałych i zmiennych;
   • sprzedaż zbędnych środków trwałych (mamy specjalną komórkę wspierającą);
   • sprzedaż zapasów najmniej rotujących (mamy specjalną komórkę wspierającą);
   • wydanie zbędnych przedmiotów leasingów i zastawów z celu redukcji kosztów stałych;
   • wypowiedzenie niekorzystnych umów bez konsekwencji cywilnych;
   • zwolnienia grupowe;
   • rozszerzenie działalności dłużnika o dochodowe gałęzie działalności;
   • redukcja działalności o niedochodowe gałęzie działalności;
   • zawieszenie egzekucji komorniczych;
   • zmiana dostawców i modelu zakupów ( transakcje spotowe) w celu osiągnięcia celów restrukturyzacji;
   • zmiana odbiorców i modelu sprzedaży w celu osiągnięcia celów restrukturyzacji; 
   • pozyskanie finansowań z programów rządowych, jak: StairwAl, Innovative SME’s, Granty na Eurogranty,
   • pozyskanie ulg z programów rządowych, jak: „Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników”, „Ulga na prototyp”, „Ulga na robotyzację”, „Ulga na terenie Polsiej Strefy Inwestycji z tytułu inwestycji”, „Odliczanie kosztów prac B+R oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego CBR-ów” , „Ulga podatkowa na działalność B+R”
   • polityka podatkowa: Estoński CIT;
   • pożyczki na rozwój, restrukturyzację i dla branż obarczonych ryzykiem finansowanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu oraz pożyczki regionalne organizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
   • pieniądze na rozwój przedsiębiorstw od Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętych Aktywów Niepublicznych;
   • prywatną emisję obligacji korporacyjnych;
   • prywatną emisję akcji korporacyjnych;

    Rodzaje szykowanych planów i wniosków restrukturyzacyjnych lub upadłościowych:

    • Postępowanie o Zatwierdzenie Układu
    • Postępowanie Przyspieszone Układowe
    • Postępowanie Układowe
    • Postepowanie Sanacyjne
    • Upadłość gospodarcza
    • Pre-Pack gospodarczy
    • Upadłość konsumencka (tylko byli przedsiębiorcy)
    • Układ konsumencki (tylko byli przedsiębiorcy)
    • Pre-Pack konsumencki

     Inwestor strategiczny:

     • regulowany jest artykułem 162 prawa restrukturyzacyjnego;
     • dotyczy podmiotów które mają po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego udzielić finansowania podmiotowi restrukturyzowanemu w postaci kredytu, obligacji, gwarancji bankowych, akredytyw lub na podstawie innego instrumentu finansowego, niezbędnego do wykonania układu;
     • jego status jest preferencyjny względem innych wierzycieli, ponieważ zobowiązanie powstaje po dniu otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, zatem nie ma zastosowania Artykuł 278 prawa restrukturyzacyjnego zawieszający działania egzekucyjne względem wierzycieli niezabezpieczonych rzeczowo – układowych, a w niektórych okolicznościach zabezpieczonych rzeczowo – układowych oraz pozaukładowych – Artykuł 151 par. 2a prawa restrukturyzacyjnego.
     • jego status jest preferencyjny względem innych wierzycieli – w przypadku gdyby układ zakończył się niepowodzeniem gdyż sytuacja wierzyciela finansującego dłużnika jest nadal korzystna, bowiem będzie on zaspokajany w kategorii pierwszej – tak stanowi art. 342 ust. 1 pkt 1 pr. upadł.: „należności z tytułu kredytu, pożyczki, obligacji, gwarancji lub akredytyw lub innego finansowania przewidzianego układem przyjętym w postępowaniu restrukturyzacyjnym i udzielonego w związku z wykonaniem takiego układu, jeżeli upadłość ogłoszono w wyniku rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego nie później niż trzy miesiące po prawomocnym uchyleniu układu”.

      Przygotowanie dokumentacji dla inwestora strategicznego, „skrócony Biznesplan”:

      • Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie;
      • Określenie celów finansowania;
      • Wskazanie roli inwestora strategicznego lub wierzytelności stanowiących przedmiot wykupu;
      • Prezentacja twardych zabezpieczeń;
      • Określenie procedur wejścia inwestora strategicznego do przedsiębiorstwa;
      • Określenie ram czasowych przedsięwzięcia;
      • Określenie procedur wyjścia inwestora strategicznego z przedsiębiorstwa;

       Podsumowując, Nasz zespół wykona czynności zastępcze w postaci:

       • przeprowadzenia audytu (due diligence) przedsiębiorstwa planującego restrukturyzację;
       • przygotowania planu restrukturyzacyjnego przedsiębiorstwa planującego restrukturyzację, w tym opracowania środków restrukturyzacyjnych; 
       • przygotowania wniosku restrukturyzacyjnego przedsiębiorstwa planującego restrukturyzację
        (opcja dodatkowa);
       • opracowanie biznesplanu wejścia inwestora strategicznego;
       • pozyskanie inwestora strategicznego;
       • opracowanie modeli pozyskania kapitału własnego i dłużnego;
       • wsparcie przy pozyskaniu kapitału dłużnego, własnego lub kredytu kupieckiego;
       • wsparcie przy wyprzedaży środków trwałych w tym ruchomości i nieruchomości, zapasów etc. szczególnie w procesie restrukturyzacji lub upadłości.

         Zapewniamy:

         • Całkowitą poufność w zakresie pozyskanych danych;
         • Całkowitą poufność w zakresie podzlecenia naszej firmie przygotowania planu restrukturyzacyjnego i wniosku restrukturyzacyjnego;
         • Poprawki do planów restrukturyzacyjnych uzależnionych od zmian które zajdą w trakcie trwania restrukturyzacji;
         • Dostęp do zewnętrznych specjalistów i instytucji finansowych które będą brały udział w procesie restrukturyzacji.