Crowfunding


Crowfunding


Podstawa prawna środka restrukturyzacyjnego:

 • Art. 26 prawa restrukturyzacyjnego – z upoważnienia Nadzorcy Układowego i Zarządcy Sanacyjnego, spółka Points Capital P.S.A. niniejszym informuje dłużnika o dostępnych dla dłużnika źródłach finansowania, w tym pomocy publicznej, a także współpracuje z dłużnikiem w celu pozyskania tego finansowania.
 • Art. 10 prawa restrukturyzacyjnego – plan restrukturyzacyjny zawiera opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią;
 • Art. 162 § 2 prawa restrukturyzacyjnego – Przyznanie korzystniejszych warunków restrukturyzacji zobowiązań dłużnika jest dopuszczalne wobec wierzyciela, który po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego udzielił lub ma udzielić finansowania w postaci kredytu, obligacji, gwarancji bankowych, akredytyw lub na podstawie innego instrumentu finansowego, niezbędnego do wykonania układu.

Crowfunding inwestycyjny:

 • Urząd KNF obserwuje od pewnego czasu rozkwit rynku prywatnego, w tym rozwój alternatywnego sposobu pozyskiwania kapitału jakim jest crowdfunding. W 2019 r. w ramach crowdfundingu inwestycyjnego zebrano blisko 40 mln zł.
 • Crowdfundingu inwestycyjnego nie należy traktować jako konkurencji dla giełdy, tylko jako część rynku kapitałowego podlegającego ewolucji. Warto spojrzeć na niego, jak na pierwszy krok na drodze do debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Często również to indywidulani inwestorzy wspierają spółki już na najwcześniejszych etapach rozwoju, podczas gdy dopiero w późniejszych rundach do spółki wkraczają inwestorzy profesjonalni (fundusze venture capital/private equity).
 • W początkowej fazie rozwoju biznesu spółka rzadko może liczyć na finansowanie bankowe. Przy braku własnego kapitału, finansowanie społecznościowe jest dla spółek atrakcyjną alternatywą na pozyskanie środków. Jest to też szansa dla inwestorów indywidualnych, dysponujących mniejszym kapitałem, na aktywny udział w rozwoju rynku.
 • Aby jednak opisany wyżej scenariusz mógł się spełnić, niezbędne jest, by platformy i emitenci przestrzegali odpowiednich standardów w swojej działalności. Sprzyjać to będzie nie tylko rozwojowi samego crowdfundingu, ale i budowaniu zaufania początkujących inwestorów do rynku kapitałowego.
 • Wychodząc naprzeciw tym potrzebom przygotowano dostępny poniżej materiał edukacyjny, przedstawiający:
  • jakie ryzyka związane są z takim sposobem inwestowania,
  • jakimi regułami rządzi się crowdfunding,
  • jak prawidłowo reklamować projekty.

 
Crowdfunding pożyczkowy

 • Crowdfunding pożyczkowy (crowdlending) jest alternatywną metodą finansowania przedsięwzięć gospodarczych polegającą na finansowaniu społecznościowym opartym na pożyczkach. Może obejmować również indywidualne zarządzanie portfelem pożyczek. 
 • Dzięki crowdfundingowi pożyczkowemu inwestor/inwestorzy zainteresowani finansowaniem przedsięwzięć gospodarczych będą mogli udzielić pożyczki właścicielom projektów, którzy poszukiwali takiego wsparcia za pośrednictwem platformy finansowania społecznościowego. 
 • Platforma crowdfundingowa (dostawca usług finasowania społecznościowego) łączy właściciela projektu z inwestorem. Działa jako bezstronny pośrednik.  
 • Pożyczka oznacza umowę, na podstawie której inwestor (pożyczkodawca) udostępnia właścicielowi projektu (pożyczkobiorcy) na ustalony okres uzgodnioną sumę pieniędzy. Właściciel projektu przyjmuje na siebie obowiązek spłaty pożyczonej kwoty i odsetek inwestorowi.
 • Treść umowy powinna określać kwotę wynagrodzenia (odsetki) przysługującą inwestorowi oraz harmonogram spłaty pożyczki. Strony mogą również ustanowić różne formy jej zabezpieczenia.
crowd_schemat
 • Crowdfunding pożyczkowy wiąże się z ryzykiem dla inwestora. Istnieje znaczące ryzyko utraty istotnej części pierwotnie zainwestowanych środków lub nawet poniesienie całkowitej straty. 
 • Usługi finansowania społecznościowego nie są objęte systemem gwarancji depozytów ustanowionym zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (dalej: dyrektywa 2014/49/UE) oraz systemem rekompensat dla inwestorów ustanowionym zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 97/9/WE z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów (dalej: dyrektywa 97/9/WE), co oznacza, że inwestor nie może liczyć na gwarancję ochrony środków do pewnego limitu jak np. w przypadku lokat bankowych i może stracić nawet 100% zainwestowanych środków.

 • Wykaz aktów normatywnych dot. crowdfundingu: Zobacz
 • Dostawcy usług finansowania społecznościowego posiadających licencję: Zobacz

Rejestr podmiotów, które uzyskały zezwolenie w UE:

 • ESMA prowadzi rejestr podmiotów, które uzyskały zezwolenie na świadczenie usług finansowania społecznościowego na cele gospodarcze zgodnie z Rozporządzeniem UE 2020/1503. Lista wskazuje rodzaj crowdfundingu (inwestycyjny, pożyczkowy, model hybrydowy) jaki dostawca usług finansowania społecznościowego będzie świadczył oraz usługi komplementarne. W rejestrze można również znaleźć listę krajów, w których platforma zamierza świadczyć usługi transgranicznie.

Źródło: