Wykupy lewarowane


Nasza specjalizacja

Rozszerzona restrukturyzacja Przedsiębiorstwa dłużnika z wykorzystaniem Pre-Packu i 7 autorskich modeli MBO lub LBO a następnie MBI lub M&A.


Podstawa prawna środka restrukturyzacyjnego:

 • Art. 26 prawa restrukturyzacyjnego – z upoważnienia Nadzorcy Układowego i Zarządcy Sanacyjnego, spółka Points Capital P.S.A. niniejszym informuje dłużnika o dostępnych dla dłużnika źródłach finansowania, w tym pomocy publicznej, a także współpracuje z dłużnikiem w celu pozyskania tego finansowania.
 • Art. 10 prawa restrukturyzacyjnego – plan restrukturyzacyjny zawiera opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią;
 • Art. 162 § 2 prawa restrukturyzacyjnego – Przyznanie korzystniejszych warunków restrukturyzacji zobowiązań dłużnika jest dopuszczalne wobec wierzyciela, który po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego udzielił lub ma udzielić finansowania w postaci kredytu, obligacji, gwarancji bankowych, akredytyw lub na podstawie innego instrumentu finansowego, niezbędnego do wykonania układu.

Wykupy lewarowane w restrukturyzacji – środek restrukturyzacyjny

 • transakcja przejęcia przedsiębiorstwa lub jego składników majątkowych pozostającego w rękach prywatnych lub syndyka przez niewielką grupę inwestorów dostarczających kapitał własny (Private Equity – equity investors), finansowaną przy pomocy długu, którego spłata jest finansowana przez operacyjne przepływy pieniężne przejętego przedsiębiorstwa lub w następstwie wykorzystania aktywów.
 • Do najczęstszych inwestorów uczestniczących w transakcji LBO (Leveraged Buy Out) zalicza się „konsorcjum” inwestorów indywidualnych specjalizujących się w nabywaniu i restrukturyzowaniu przedsiębiorstw oraz dotychczasowych właścicieli. Warunkiem podejścia do przejęcia podmiotu przejmowanego jest posiadanie przez podmiot przejmowany znaczącej bazy aktywów, która może być wykorzystana jako zabezpieczenie zaciągniętego na wykup kredytu, mocna pozycja rynkowa marki, zmotywowana kadra menadżerska.

 

Autorskie modele:

 • Restrukturyzacja Tenencyjna – środek restrukturyzacyjny
 • Restrukturyzacja Hybrydowa – środek restrukturyzacyjny
 • Restrukturyzacja Zwrotna – środek restrukturyzacyjny
 • Restrukturyzacja Finansowa – środek restrukturyzacyjny
 • Restrukturyzacja Operacyjna – środek restrukturyzacyjny
 • Restrukturyzacja Hedgingowa – środek restrukturyzacyjny

+ LBO klasyczny wykup lewarowany w modelu Wit.

 • Usługa skierowana jest do przedsiębiorców, którzy planują ogłosić lub już ogłosili upadłość gospodarczą w następstwie utraty płynności finansowej, jednakże wynik finansowy działalności operacyjnej miały dodatni, są w posiadaniu kontraktów handlowych lub mogą je pozyskać. Warunkiem koniecznym jest posiadanie dodatniego EBIDTA za 2019 r. (tzw. rok przed Covidowy który uznaje się za 2019 r.).
 • Inwestorów których zapraszamy do tego typu procesu restrukturyzacji wchodzą na okres 2 letni, rzadziej na okres 5 letni. Nasza firma przygotowuje wstępny biznesplan wejścia i wyjścia inwestora z LBO oraz wskazuje stronom „konsorcjum” zagrożenia związane z transakcją LBO. Wszystkie transakcje prowadzone są we współpracy z wyspecjalizowaną kancelarią prawną, działającym na rynku upadłości gospodarczych od niemalże 30 lat.
 • Usługa stanowi uzupełnienie środków restrukturyzacyjnych w restrukturyzacji przedsiębiorstwa, choć w Naszej ocenie jest jedyną prawdziwą restrukturyzacją.

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt pod adres mailowy: w.kaldyk@points-capital.com