Prawo Cywilne

Odpowiedzialność zobowiązanego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (471 k.c.), niezachowanie należytej staranności (472 k.c.) i inne procesy odszkodowawcze lub o uchylenie jak zakaz anatocyzmu (482 k.c.), niezawiniona niemożność spełnienia świadczenia (Art. 495 k.c.) czy choćby procesy  o wydanie rzeczy  pozostawione na dzierżawionym obiekcie  – to przykłady najczęstszych przypadków pojawiających  się w trakcie restrukturyzacji  – gdzie klient może znaleźć środki finansowe na reaktywację firmy w procesie restrukturyzacji.