Sanacja


Sanacja – jest szczególnym rodzajem sądowego postępowania restrukturyzacyjnego, regulowanego przepisami prawa restrukturyzacyjnego. Celem postępowania sanacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika, poprzez wdrożenie środków restrukturyzacyjnych i zawarcie układu z wierzycielami. W odróżnieniu od innych postępowań restrukturyzacyjnych – które są jedynie nadzorowane przez nadzorców sądowych (doradców restrukturyzacyjnych), w postępowaniu sanacyjnym wybrany przez sąd lub wierzycieli – zarządca (doradca restrukturyzacyjny) angażuje się osobiście w proces naprawy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.


Ten tryb postępowania umożliwia zarządcy przeprowadzenie wielu działań, które wpływają w istotny sposób na realizację celów sanacji. Jest to między innymi:
• możliwość odstąpienia od niekorzystnych umów wzajemnych i to bez względu na postanowienia w niej zawarte dotyczące możliwości jej rozwiązania;
• możliwość dokonania redukcji zatrudnienia na takich zasadach, jak w postępowaniu upadłościowym;
• możliwość zbycia zbędnego majątku na zasadach analogicznych do postępowania upadłościowego;
• zwolnienia zajętych w drodze egzekucji zajęć, szczególnie kont bankowych;


Procedury:
1. Wycena zlecenia + podpisanie umów:
o na zastępstwo prawne;
o na przygotowanie modelu finansowego, planu restrukturyzacyjnego oraz audyt;

2. Audyt w przedsiębiorstwie klienta;

3. Zbudowanie długoterminowego modelu finansowego dla przedsiębiorstwa;
4. Przygotowanie planu restrukturyzacyjnego w tym środków restrukturyzacyjnych;
5. Przygotowanie wniosku restrukturyzacyjnego oraz niezbędnych załączników;
6. Złożenie wniosku do sądu przy pomocy systemu KRZ (Krajowy Rejestr Zadłużonych);
7. Rozpatrzenie wniosku w terminie 30-dniowym, wyznaczenie Tymczasowego Nadzorcy lub Tymczasowego Zarządcy w celu zbadania kondycji przedsiębiorstwa restrukturyzowanego.
8. Złożenie Tymczasowemu Nadzorcy lub Tymczasowemu Zarządcy dokumentów niezbędnych do zbadania kondycji przedsiębiorstwa;
9. Decyzja Sądu o otwarciu postępowania sanacyjnego;
10. Składanie comiesięcznych sprawozdań z czynności dokonywanych w firmie;
11. Dalsze czynności ustalane są z Zarządcą.


W celu uzyskania szerszej informacji prosimy o kontakt pod adres mailowy: w.kaldyk@points-capital.com