„RODO”


Klauzula Informacyjna o Ochronie Danych Osobowych – Points Capital P.S.A.


  • Administrator Danych: Administratorem Państwa danych osobowych jest Points Capital Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w [adres siedziby], zarejestrowana w [rejestrze handlowym/krajowym rejestrze sądowym], pod numerem [numer KRS], zwana dalej „Administrator”.
  • Cel Przetwarzania: Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umów zawartych z Points Capital P.S.A., w tym świadczenia usług, realizacji płatności, prowadzenia księgowości, a także w celach marketingowych, o ile wyrazili Państwo na to zgodę.
  • Podstawa Prawna: Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: a) niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną są Państwo, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), b) Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), c) niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), d) prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Odbiorcy Danych: Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Points Capital P.S.A., w tym dostawcom usług, podwykonawcom, doradcom prawnym, doradcom podatkowym, doradcom finansowym jak również organom publicznym, w przypadku gdy jest to wymagane przepisami prawa.
  • Okres Przechowywania: Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub do czasu wycofania zgody, o ile taka zgoda została wyrażona.
  • Prawa Osoby, której Dane Dotyczą: Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Dobrowolność Podania Danych: Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy i świadczenia usług przez Points Capital P.S.A.
  • Automatyzowane Podejmowanie Decyzji: Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym również w formie profilowania.
  • Kontakt: W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Points Capital P.S.A. pod adresem: [adres e-mail/telefon].