Due Diligence

Due Diligence – określane są mianem audytu przed inwestycyjnego oraz przed restrukturyzacyjnego. Termin ten wiąże się bezpośrednio z przeznaczeniem i okolicznościami w jakich analiza jest przeprowadzana. Powszechnie przyjęło się identyfikować badanie Due Diligence z transakcjami fuzji przedsiębiorstw, ale i przy prywatyzacjach, inwestycjach dokonywanych przez inwestorów strategicznych, branżowych lub finansowych, przy aliansach, większych transakcjach gospodarczych i restrukturyzacjach & Pre-Packach. Strony w nie zaangażowane zainteresowane są badaniem Due Diligence w celu uzyskania informacji związanych z wartością oraz ryzykiem towarzyszącym danej transakcji.. Analiza Due Diligence jest międzynarodowym standardem, znanym i sosowanym w większości krajów świata.


Etap 1:  Due Diligence dla potrzeb restrukturyzacji

Celem jest przygotowanie i złożenie wniosków o otwarcie postepowań restrukturyzacyjnych: P.Z.U.(Postępowanie o Zatwierdzenie Układu), P.P.U. (Przyspieszone Postępowanie Układowe), P.U. (Postępowanie Układowe), P.S.(Postępowanie Sanacyjne), następnie wdrożenie środków restrukturyzacyjnych w celu poprawy: płynności finansowej, rentowności, zadłużenia i wypłacalności, sprawności działania i pozyskania kapitału. Nadto, w celu wdrożenia właściwych procedur zarządzania kryzysowego.

 • Przygotowanie spółki Dłużnika
 • Podstawa prawna + plan restrukturyzacyjny
 • Postępowanie o Zatwierdzenie Układu
 • Przyspieszone Postępowanie Układowe
 • Postępowanie Układowe
 • Postępowanie Sanacyjne
 • Wybrane przepisy prawa restrukturyzacyjnego

Etap 2: Due Diligence dla potrzeb Pre-Pack

Celem jest umożliwienie spółce wykupującej nabycie: całości przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wybranych aktywów od spółki dłużnika po atrakcyjnej cenie i bez obciążeń wynikających z zobowiązań spółki dłużnika;

 • Przygotowanie Teasera Przedsiębiorstwa
 • Przygotowanie Memorandum Przedsiębiorstwa
 • Spotkanie z Inwestorem
 • Przygotowanie wniosku Pre-Pack
 • Rozpoznanie wniosku Pre-Pack
 • Skutek uprawomocnienia się Pre-Pack
 • Modele restrukturyzacji
 • Upadłość gospodaczą

Etap 2 (Alternatywny) dla potrzeb M&A:

Przeprowadzenie pełnego Due Diligence w celu pozyskania nie  tymczasowego inwestora, a końcowego do klasycznej transakcji M&A w ramach Pre-Pack.