Upadłość konsumencka

Co to jest upadłość konsumencka i jaki jest jej cel?

Termin upadłość konsumencka jest pewnym skrótem stosowanym w celu określenia procesu oddłużenia osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na podstawie przepisów, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2015 roku. Jest to w istocie sądowe ustalenie tego, że dłużnik jest niewypłacalny, a następnie doprowadzenie do oddłużenia takiej osoby.
Na etapy tego postępowania składa się sprzedaż majątku dłużnika, o ile go posiada, pokrycie ze środków uzyskanych ze sprzedaży tego majątku części zadłużenia, ustalenie spłat pozostałej części zadłużenia w zakresie określonym przez sąd w ratach, o ile dłużnik posiada dochody, a następnie jako finał procedury oddłużenie upadłego, czyli umorzenie jego niespłaconych zobowiązań. Szerzej skutki ogłoszenia upadłości opisane są w punkcie w dalszej części opracowania.

Celem tego postępowania jest całkowite oddłużenie i umożliwienie „nowego startu” dłużników


SKUTKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI

KONIEC EGZEKUCJI I PROCESÓW SĄDOWYCH WOBEC UPADŁEGO !!!!

Z chwilą prawomocnego ogłoszenia upadłości z mocy prawa następuje umorzenie postępowań egzekucyjnych i sądowych przeciwko upadłemu. Oznacza to, że od tej chwili upadły przestaje być „nękany” przez komorników i sądy. Nie musi obawiać się kontynuacji licytacji komorniczej, zabierania pensji przez komornika i naliczania kosztów komorniczych, ustaje konieczność wizyt w sądach na sprawach toczonych przeciwko niemu przez wierzycieli. Zakończeniu ulegają zatem działania komorników, windykatorów i bezpośrednio wierzycieli. Jedyną drogą dla nich jest zgłoszenie się do ustanowionego syndyka. Od tej pory to syndyk zajmuje się roszczeniami wierzycieli.

UTRATA MAJĄTKU UPADŁEGO – O ILE TAKI JEST ?

Ogłoszenie upadłości prowadzi do przejęcia zarządu nad całym majątkiem upadłego przez syndyka, który doprowadzi do jego spieniężenia (z reguły w drodze licytacji). Środki z tego uzyskane – o ile takie są – będą przeznaczone na spłatę części zobowiązań upadłego. Oznacza to jednak np. utratę mieszkania/domu, który będzie zlicytowany. W praktyce, upadły do czasu licytacji (ok. 12 m-cy) może mieszkać z rodziną w takim lokalu, ale po jego sprzedaży musi się wyprowadzić.

ISTNIEJE WSPARCIE DLA UPADŁEGO W ZASPOKOJENIU JEGO POTRZEB MIESZKANIOWYCH

Jeżeli upadły posiadał lokal mieszkalny bądź dom jednorodzinny, który został w toku postępowania sprzedany na spłatę wierzycieli, przysługuje mu uprawnienie do otrzymania kwoty pieniężnej odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres od 12 do 24 miesięcy. Ewentualna egzekucja komornicza nie daje takich uprawnień.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO MIESZKANIA WE WŁASNYM MIESZKANIU / DOMU A NAWET JEGO ODZYSKANIE

Jeżeli upadły posiada dom mieszkalny, który w toku postępowania ma zostać sprzedany na spłatę wierzycieli w drodze licytacji, a przysługuje mu uprawnienie do otrzymania kwoty pieniężnej odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres 12 do 24 miesięcy, nasza firma może się postarać o pozyskanie inwestora, który nabędzie na licytacji Państwa mieszkanie, wynajmie je Państwu na okres od 12 do 24 miesięcy w ramach kwoty pieniężnej otrzymanej z masy upadłościowej oraz zawrze umowę pierwokupu po okresie najmu, za z góry określoną cenę.

SPŁATA CZĘŚCI DŁUGÓW W RATACH

Następnie sąd (o ile istnieje taka możliwość) nałoży na upadłego obowiązek spłaty pewnej pozostałej części długu. UWAGA – taki obowiązek nie może przekraczać istniejących możliwości zarobkowych upadłego i nie może być dłuższy niż 36 miesięcy. Upadłemu muszą być pozostawione środki do życia. W praktyce w największym uogólnieniu oznacza to, że upadły przez 3 lata będzie musiał się liczyć z koniecznością spłat w ustalonym przez sąd zakresie swoich wierzycieli. Wysokość tych spłat zależy od możliwości finansowych upadłego i jego sytuacji osobistej. Co więcej, jeżeli upadły nie uzyskuje dochodów i nie ma możliwości ich uzyskiwania, albo są one na tyle niskie, że wystarczają tylko na jego utrzymanie, to część długu nie jest rozkładana na raty, ale od razu następuje umorzenie całości zobowiązań!

CAŁKOWITE ODDŁUŻENIE !!!!

Sąd, po zakończonym postępowaniu umarza całość niespłaconych w toku postępowania upadłościowego zobowiązań konsumenta, bez względu na ich wysokość. Zobowiązania te musiały powstać do czasu ogłoszenia upadłości. A zatem oznacza to, że zobowiązania, które nie zostały spłacone przez syndyka i upadłego w trakcie postępowania wygasają bez względu na ich wysokość. Wygasają również wszystkie roszczenia wobec upadłego ze strony jego gwarantów, poręczycieli oraz współdłużników tych zobowiązań, które zostały umorzone. Umorzeniu podlegają również zobowiązania podatkowe i w stosunku do ZUS. Skutek taki nie może być osiągnięty w żadnym innym postępowaniu, a w szczególności w postępowaniu egzekucyjnym.
Umorzeniu nie podlegają tylko długi wymienione w ustawie, w szczególności alimenty, grzywny, czy obowiązek zapłaty określony w wyroku karnym.

WYKREŚLENIE Z WSZYSTKICH REJESTRÓW DŁUŻNIKÓW

Z chwilą umorzenia niespłaconych zobowiązań upadłego – sąd rejestrowy z urzędu wykreśla osobę upadłego z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzoną przez Krajowy Rejestr Sądowy. Ponadto istnieje obowiązek usunięcia danych dłużnika z rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczej, na wniosek upadłego. Historia w takich instytucjach zostaje wyczyszczona.

SPOKÓJ PSYCHICZNY

Nad dłużnikiem rozciąga się parasol ochronny syndyka – upadły kontaktuje się z syndykiem, który reprezentuje upadłego wobec wierzycieli, a nie ze wszystkimi wierzycielami z osobna. Nie jest nachodzony przez komorników i windykatorów. Nie otrzymuje telefonów z banków i od wierzycieli. Po zakończonym postępowaniu upadłościowym wychodzi natomiast z pętli zadłużenia.


UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA DLA OPORNYCH

 Szanowni Państwo!

w tym skromnym opracowaniu pragniemy poruszyć kilka problemów: jakie błędy najczęściej popełniają osoby zadłużone oraz jak w  nieumyślny sposób łamią prawo, w następstwie czego uniemożliwiają sobie drogę do oddłużenia a wręcz narażają się na odpowiedzialność karną.

Przykładowy model:

Rodzina 2+2. 2 osoby pracujące, łączny dochód na rękę: 7.000,00 PLN

Rodzina 2+2, w 2008 r. zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich przy kursie CHF wynoszącym 2,02 zł. na okres 30 lat i z marżą w banku 1,3% ponad LIBOR CHF 3M. Kwota kredytu 295.000,00 PLN na zakup mieszkania o wartości 350.000,00 PLN. Rata: 1.377,00 PLN. Do tego rodzina zaciągnęła kredyt na remont w wysokości 50.000,00 PLN na okres 10 lat, rata 575,40 PLN. Do tego wzięty został samochód średniej klasy w raty kredytowe na kwotę ok. 60.000,00 PLN na okres 5 lat, rata 1.182,00 PLN.
Łączne obciążenie ratalne: 3.134,00 PLN + koszty domowe 3.000,00 PLN + oszczędności = ok. 7.000,00 PLN / m-c.

Lata 2008 – 2019 r.

Rata kredytu wzrosła z 1.377 do 2.208 zł, czyli budżet domowy zmniejszył się o 800 zł. W międzyczasie była komunia święta, urodziny, wakacje i szkoła. Rodzina, ponieważ miała zmniejszony budżet domowy, zapożyczała się w bankach / u znajomych / u rodziny / w chwilówkach na zasadzie jakoś to będzie, później to odrobimy. W wyniku tego, wpadają w spiralę zadłużenia, ponieważ nagle ich raty z kwoty 3.134,00 PLN wynoszą już 4.000,00 zł z samej podwyżki CHF, a nierzadko dochodzi do 5.000,00 zł i więcej. Nagle okazuje się, że nie ma pieniędzy na czynsz, szkołę, jedzenie. W rezultacie dopożyczamy, żeby uzupełnić lukę w budżecie. W ten sposób stajemy się niewypłacalni w sposób niezawiniony, jednak z punktu widzenia prawa łamiemy przepisy. Dodatkowo, okazuje się, że kredyt który spłacamy od 10 lat zamiast się zmniejszyć o 1/3, to posiadamy do spłaty 420.000,00 PLN.

Przepisy:

1) Prawo upadłościowe
– sam fakt, że zostaliście Państwo wciągnięci w grę z bankami –  wzięcie kredytu w CHF i w wyniku wahań kursów nie było Państwa stać na regulowanie rat, tudzież przez co staliście się niewypłacalni, jest tzw. siłą wyższą i stanowi podstawę do ogłoszenia upadłości w następstwie czego, bez problemowo uzyskacie Państwo oddłużenie. Kluczowym elementem jest to sytuacja niezawiniona w celu uzyskania oddłużenia, i to ona jest przedmiotem analizy przez sąd. W zależności od tego jak jest napisany wniosek i czy sytuacja zawinienia lub nie nastąpiła wniosek zostaje:

 • wg. starych przepisów: oddalony lub przyjęty, w następstwie czego dochodzi do oddłużenia lub „okresu próby” w którym spłacamy ustalone raty zależne od wysokości dochodu przez okres przykładowo 3 lat.
 • wg. nowych przepisów: przyjęty, następnie dochodzi do analizy czy dłużnik nadaje się do oddłużenia czy dostaje „okres próby” w którym spłaca ustalone raty zależne od wysokości dochodu przez okres przykładowo 3 lat.

2) Jednakże, jeżeli sąd się dopatrzy:

 • że zaciągaliście Państwo kredyty w celu regulowania kredytów zaległych w momencie w którym nie było już was stać na ich obsługę;
 • że za bardzo się zadłużaliście ponad zdolność kredytową
 • że zaciągaliście zobowiązania będąc niewypłacalnym

– to sąd nie tylko może wam odmówić oddłużenia, ale i odrzucić wniosek o upadłość. Nadto, zadłużanie się ponad zdolność kredytową jest wprowadzeniem w błąd banki co do sytuacji finansowej i podlega odpowiedzialności karnej z art. 286 kk. czyli wyłudzenie.

Dlatego pamiętajmy, gdy jesteście niewypłacalni, nie wolno spłacać kredytu kredytem, bo po pierwsze wpadacie w spiralę kredytową, a po drugie łamiecie prawo i skutecznie sobie zamykacie drogę na upadłość.


Komornik:
Kim jest komornik w skrócie – urzędnikiem państwowym mającym za zadanie odnaleźć Państwa majątek na zlecenie wierzyciela, zająć go, a następnie zlicytować lub ściągnąć należne wierzycielowi pieniądze.

Kim jest syndyk w skrócie – najczęściej radcą prawnym prowadzącym własną działalność prawniczą, który dodatkowo wykonuje zawód syndyka (zarządcy) majątku i ma za zadanie go oszacować, a następnie sprzedać za jak najwyższą kwotę, a środki uzyskane podzielić pomiędzy wierzycieli. Kwota brakująca do uregulowania wierzycieli, podlega umorzeniu lub częściowej regulacji (w niewielkim procencie) i zależna jest od uzyskiwanych dochodów, przykładowo przy wynagrodzeniu na rękę 3.200 zł w wysokości 600 zł. Okres tzw. próby trwa najczęściej 2-3 lata.


KTO MOŻE OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ I UZYSKAĆ ODDŁUŻENIE?

Wniosek może zgłosić osoba, która:

 1. Zamieszkuje na stałe na terytorium Polski, niezależnie od obywatelstwa.
 2. Nigdy nie prowadziła albo prowadziła i zaprzestała prowadzić działalność gospodarczą od co najmniej roku – zadłużenie nie powstało w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (upadłość dotyczy konsumentów, a nie przedsiębiorców).
 3. Jest niewypłacalna, to znaczy, że nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań.
 4. Nie było w stosunku do niej prowadzone postępowanie upadłości konsumenckiej w ciągu ostatnich 10 lat.
 5. Mając taki obowiązek – jako osoba prowadząca działalność, zgłosiła w terminie wniosek o ogłoszenie upadłości, chyba że minęło 10 lat od momentu zakończenia działalności. Jeżeli jednak zasady współżycia społecznego, a w szczególności względy humanitarne przemawiają za koniecznością oddłużenia, sąd ma możliwość pominięcia tego warunku.
 6. Nie ma umorzonych długów w wyniku przeprowadzenia upadłości konsumenckiej – w ciągu ostatnich 10 lat

UPADŁOŚĆ KROK PO KROKU

Masz długi?
Nachodzą Cie komornicy?
Windykacja wydzwania?

Zapoznaj się z materiałami
informacyjnymi na stronie!

Umów się na spotkanie z doradcą Points Capital P.S.A.:

– wyślij wiadomość
– zadzwoń na numer
– złap nas na komunikatorze


Na spotkaniu przeprowadzimy analizę ekonomiczno-prawną.
Sprawdzimy czy zachodzą przesłanki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.

Gdy znajdziemy rozwiązanie dla Państwa, pozostanie wypełnienie formularza i załączenie załączników.

Formularz możesz wypełnić na dwa sposoby:

– w wersji papierowej przy pomocy asystenta telefonicznego (kontakt)

– w wersji elektronicznej bezpośrednio w kontakcie (generator upadłości)

Po skompletowaniu dokumentacji, zapraszamy do kancelarii prawnej na dogranie zlecenia, podpisanie umowy oraz pełnomocnictwa, dopracowanie okoliczności popadnięcia w stan niewypłacalności oraz uzupełnienie brakujących informacji.


PRZYGOTOWANIE WNIOSKU
W ciągu 7 do 30 dni kancelaria prawna opracuje, przygotuje i złoży wniosek o upadłość w Państwa imieniu.


ZŁOŻENIE WNIOSKU
Po złożeniu wniosku do sądu. Sąd formalnie bada wniosek, sprawdza/weryfikuje, czy dłużnik spełnił przesłanki (warunki) ogłoszenia upadłości, a w szczególności wymóg niewypłacalności i jej niezawiniony charakter (badanie moralności płatniczej dłużnika).


WYDANIE POSTANOWIENIA
Jeżeli wniosek został złożony prawidłowo (dłużnik podał wszystkie niezbędne informacje oraz załączył wszelkie oświadczenia), a także uiścił opłatę sądową od wniosku, sąd wydaje postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika i powołuje syndyka (zarządca masy upadłości).


SYNDYK
Ogłoszenie upadłości prowadzi do przejęcia zarządu nad całym majątkiem upadłego przez syndyka, który doprowadzi do jego spieniężenia (z reguły w drodze licytacji). Środki z tego uzyskane – o ile takie są – będą przeznaczone na spłatę części zobowiązań upadłego. Oznacza to jednak np. utratę mieszkania/domu, który będzie zlicytowany. W praktyce, upadły do czasu licytacji może mieszkać z rodziną w takim lokalu, ale po jego sprzedaży musi się wyprowadzić.


UWAGA: O ile lokal nie zostanie na licytacji zakupiony przez najbliższych członków rodziny (taka możliwość nie jest wykluczona).


WSPARCIE UPADŁEGO W ZASPOKOJENIU POTRZEB MIESZKANIOWYCH
Jeżeli upadły posiadał lokal mieszkalny bądź dom jednorodzinny, który został w toku postępowania sprzedany na spłatę wierzycieli, przysługuje mu uprawnienie do otrzymania kwoty pieniężnej odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres od 12 do 24 miesięcy. Ewentualna egzekucja komornicza nie daje takich uprawnień. Jest to bardzo poważne wsparcie dla dłużnika i jego rodziny. Te środki są zagwarantowane w ustawie i wypłaca je syndyk ze środków zgromadzonych ze sprzedaży majątku (dom jednorodzinny, mieszkanie).


SPŁATA CZĘŚCI DŁUGÓW W RATACH
Następnie sąd zasadniczo o ile istnieje taka możliwość nałoży na upadłego obowiązek spłaty pewnej pozostałej części długu. UWAGA – taki obowiązek nie może przekraczać istniejących możliwości zarobkowych upadłego i nie może być dłuższy niż 36 miesięcy. Upadłemu muszą być pozostawione środki do życia. W praktyce w największym uogólnieniu oznacza to, że upadły przez 3 lata będzie musiał się liczyć z koniecznością spłat w ustalonym przez sąd zakresie swoich wierzycieli. Wysokość tych spłat zależy od możliwości finansowych upadłego i jego sytuacji osobistej. Co więcej, jeżeli upadły nie uzyskuje dochodów i nie ma możliwości ich uzyskiwania, albo są one na tyle niskie, że wystarczają tylko na jego utrzymanie, to część długu nie jest rozkładana na raty, ale od razu następuje umorzenie całości zobowiązań!


CAŁKOWITE ODDŁUŻENIE
Sąd po zakończonym postępowaniu umarza całość niespłaconych w toku postępowania upadłościowego zobowiązań konsumenta, bez względu na ich wysokość. Zobowiązania te musiały powstać do czasu ogłoszenia upadłości. A zatem oznacza to, ze zobowiązania które nie zostały spłacone przez syndyka i upadłego w trakcie postępowania wygasają bez względu na ich wysokość. Wygasają również wszystkie roszczenia wobec upadłego ze strony jego gwarantów, poręczycieli oraz współdłużników tych zobowiązań, które zostały umorzone. Umorzeniu podlegają również zobowiązania podatkowe i w stosunku do ZUS. Skutek taki nie może być osiągnięty w żadnym innym postępowaniu, a w szczególności w postępowaniu egzekucyjnym.
Umorzeniu nie podlegają tylko długi wymienione w ustawie, a w szczególności alimenty, grzywny, czy obowiązek zapłaty określony w wyroku karnym.


WYKREŚLENIE ZE WSZYSTKICH REJESTRÓW DŁUŻNIKÓW
Z chwilą umorzenia niespłaconych zobowiązań upadłego – sąd rejestrowy z urzędu wykreśla osobę upadłego z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzoną przez Krajowy Rejestr Sądowy. Ponadto istnieje obowiązek usunięcia danych dłużnika z rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczej, na wniosek upadłego. Historia w takich instytucjach zostaje wyczyszczona.


NOWY START
W tym momencie dłużnik startuje od nowa. Jego sytuacja wygląda tak jakby nigdy nie miał długów. Może poszukać lepszej pracy (lepiej płatnej). Jeżeli ma pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej, może ją uruchomić. Może postarać się o wsparcie finansowe (dotacje unijne) na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Jednak najważniejsze wydaje się to, ze dłużnik nie jest już uwikłany w niekończący się rosnący dług z tytułu zaciągniętego kredytu na zakup mieszkania lub kupno, ewentualnie budowę domu jednorodzinnego. Dłużnik i jego rodzina przestała już być tzw. „niewolnikiem” instytucji finansującej jego stare kredyty lub zaciągnięte pożyczki.


USTAWA O UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJPrawo upadłościowe

ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych:  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030600535

Tekst ujednolicony:  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030600535/U/D20030535Lj.pdf


ZALETY UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

I. ODDŁUŻENIE

Umorzenie niespłaconych w toku postępowania upadłościowego zobowiązań, lecz dopiero po ogłoszeniu upadłości przez sąd, przeprowadzeniu likwidacji majątku i wykonaniu Planu Spłaty Wierzycieli; mogą zostać umorzone wszystkie wierzytelności z kilkoma wyjątkami bez względu na ich wysokość, ale tylko te powstałe do czasu ogłoszenia upadłości. Ponadto wygasają roszczenia wobec upadłego ze strony jego gwarantów, poręczycieli oraz współdłużników tych zobowiązań, które zostały umorzone.

II. SPŁATA DŁUGÓW W RATACH

Rozłożenie części długu na raty w ramach Planu Spłaty Wierzycieli  już po ogłoszeniu upadłości; cały dług nie jest spłacany w ramach tego planu, lecz jego część, której wysokość zależy od możliwości finansowych upadłego i jego sytuacji osobistej. Poprawa sytuacji upadłego w trakcie wykonywania Planu Spłaty Wierzycieli nie skutkuje automatycznie zwiększeniem rat płatnych do wierzycieli.  Plan spłaty upadły wykonuje dobrowolnie samodzielnie wpłacając kwoty wierzycielom.

III. ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

Zawieszenie egzekucji z chwilą ogłoszenia upadłości przez cały czas trwania postępowania aż do chwili umorzenia zobowiązań. Możliwe jest także ich zawieszenie jeszcze przed ogłoszeniem upadłości.

IV. KONIEC EGZEKUCJI WOBEC UPADŁEGO

Z chwila prawomocnego ogłoszenia upadłości z mocy prawa następuje umorzenie postępowań egzekucyjnych i sądowych przeciwko upadłemu. Oznacza to, że od tej chwili upadły przestaje być „nękany” przez komorników i sądy. Nie musi obawiać się kontynuacji licytacji komorniczej, zabierania pensji przez komornika i naliczania kosztów komorniczych, ustaje konieczność wizyt w sądach na sprawach toczonych przeciwko niemu przez wierzycieli.
Zakończeniu ulegają zatem działania komorników, windykatorów i bezpośrednio wierzycieli. Jedyną drogą dla nich jest zgłoszenie się do ustanowionego syndyka. Od tej pory to syndyk zajmuje się roszczeniami wierzycieli.

V. ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO O ZAPŁATĘ

Z chwilą ogłoszenia upadłości wszystkie postępowania toczące się przeciwko upadłemu, a wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, zostaną zawieszone.

VI. ZAWIESZENIE DZIAŁAŃ WINDYKACYJNYCH I PRZEDSĄDOWYCH

Pomimo faktu, że skutek ten nie wynika z przepisów ustawy w praktyce złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, a następnie ogłoszenie przez sąd upadłości, do takiego efektu prowadzi.  ­­­­­­­­

VII. ZATRZYMANIE NALICZANIA ODSETEK

Z chwilą ogłoszenia upadłości od wierzytelności, które nie były zabezpieczone rzeczowo (n.p. poprzez ustanowienie hipoteki, zastawu rejestrowego) nie biegną przeciwko upadłemu odsetki. Odsetki biegną jedynie na rzecz wierzycieli posiadających zabezpieczenie rzeczowe, ale odsetki te mogą zostać zaspokojone w postępowaniu upadłościowym jedynie z przedmiotu zabezpieczenia. Zatem ogólną regułą jest zaspakajanie w postępowaniu upadłościowym odsetek wyłącznie za okres do dnia ogłoszenia upadłości.

VIII. WSPARCIE W ZASPOKOJENIU POTRZEB MIESZKANIOWYCH UPADŁEGO

Jeżeli upadły posiadał lokal mieszkalny bądź dom jednorodzinny (również w majątku wspólnym małżeńskim), który wszedł do Masy Upadłości na zaspokojenie roszczeń wierzycieli przysługuje mu uprawnienie do otrzymania kwoty pieniężnej odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres od 12 do 24 miesięcy. Jest to wyraźne polepszenie położenia dłużnika zamieszkującego w lokalu likwidowanym przez syndyka, w szczególności w porównaniu z egzekucją komorniczą.

IX. POPRAWA POZYCJI DŁUŻNIKA W RAMACH ZAWARTEJ WCZEŚNIEJ UMOWY

Syndyk może odstąpić od umowy zawartej przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości.

X. MOŻLIWOŚĆ ZAWARCIA UKŁADU (UGODY) Z WIERZYCIELAMI

Prawdopodobieństwo zawarcia ugody z wierzycielami znacząco rośnie z chwilą ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenckiej. Nie ma ograniczeń co do zakresu takiej ugody, a więc to od rozsądnych propozycji układowych dłużnika uwzględniających interesy obu stron zależy powodzenie tego działania.

XI. SPOKÓJ PSYCHICZNY

Nad dłużnikiem rozciąga się parasol ochronny syndyka – upadły kontaktuje się z syndykiem, który reprezentuje upadłego wobec wierzycieli, a nie ze wszystkimi wierzycielami z osobna. Nie jest nachodzony przez komorników i windykatorów. Nie otrzymuje telefonów z banków i od wierzycieli. Po zakończonym postępowaniu upadłościowym wychodzi natomiast z pętli zadłużenia.


ŻYCIE PO UPADŁOŚCI

JAK WYGLĄDA KWESTIA ŻYCIA PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA?

Jeżeli dłużnik podał uczciwie wszystkie swoje zobowiązania w toku postępowania upadłościowego i nic nie zostało ukryte, nie odpowiada on w żaden sposób za zobowiązania, które powstały przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Zobowiązania te przestają istnieć w stosunku do Dłużnika. Nie może być wszczęta egzekucja, czy inne postępowanie – sądowe, czy windykacyjne. Jeżeli zdarzy się, że któryś z dawnych wierzycieli zabierze takiej osobie jakiekolwiek kwoty, istnieje całkowita gwarancja ich odzyskania.

Osoba po przeprowadzonej upadłości może bez przeszkód nabywać własność ruchomości i nieruchomości, bez obaw, że zostaną mu one odebrane. Można bez obaw o ich odebranie otrzymywać darowizny i spadki. Można zawierać dowolne umowy o pracę i innego typu, bez obaw, że dochody z nich zostaną takiej osobie odebrane.


KOSZTY POSTĘPOWANIA

KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄ NASTĘPUJĄCE

 1. Koszt opłaty sądowej i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – łącznie 50 zł.
 2. Koszt sporządzenia wniosku przez profesjonalnego pełnomocnika, specjalizującego się w sprawach upadłościowych – do negocjacji.
 3. Koszty prowadzenia samego postępowania są pokrywane ze sprzedanego majątku, a jeżeli majątek nie wystarcza na ich pokrycie lub nie ma takiego majątku, wtedy koszty postępowania ponosi Skarb Państwa.