Przedsiębiorca – Dłużnik


OFERTA WSPÓŁPRACY DLA PRZEDSIĘBIORSTW I ROLNIKÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO RESTRUKTURYZACJI


Czym się zajmujemy

 • Jesteśmy grupą niezależnych konsultantów wspierających Doradców Restrukturyzacyjnych (Zarządców, Nadzorców,  Kancelarie Prawne) oraz firmy planujące restrukturyzacje lub mających otwarte postępowanie  restrukturyzacyjne. Przeprowadzamy audyt przedsiębiorstw i tworzymy strategię, projektujemy plany restrukturyzacyjne, piszemy wnioski restrukturyzacyjne,  pozyskujemy finansowanie dla przedsiębiorstw w restrukturyzacji, przygotowujemy przedsiębiorstwa do wykupów lewarowanych lub do ich sprzedaży.

 

 • Specjalizujemy się w ekstremalnych restrukturyzacjach czyli takich – których poziom skomplikowania, beznadziejność przypadku oraz ekstremalnie krótkie terminy tworzą barierę nie do przeskoczenia dla Doradców Restrukturyzacyjnych na rynku.
 • Proponujemy wsparcie państwa firmy swoimi rozwiązaniami i doświadczeniem z dziedziny prawa restrukturyzacyjnego, ekonomii, rachunkowości oraz analizy ekonomicznej. W latach VII.2020 r. – IV.2022 r. zaprojektowaliśmy 180 planów restrukturyzacyjnych. Większość przeprowadziliśmy wraz z Nadzorcami z sukcesem w ramach Uproszczonego Postępowania Restrukturyzacyjnego oraz Postępowania o Zatwierdzenie Układu. Od 2024 r. powróciliśmy – z nowymi autorskimi modelami restrukturyzacji w najszerszej dostępnej formie wparcia klienta w zarządzaniu kryzysowym.
 • Współpracujemy z inwestorami typu: Private Equity; Venture Capital; Funduszami: FIO i AFI (FIZ, SFIO); Mezzanine, Hedge Fund. Mamy również w portfelu partnerów firmy: pożyczkowe, faktoringowe, leasingowe oraz inwestorów branżowych. Szczycimy się możliwościami jakie daje współpraca z Funduszami Sekurytyzacyjnymi, dzięki czemu mamy możliwość wykupienia z banków – strategicznych zobowiązań, oraz współpracą z domami maklerskimi w zakresie prywatnych emisji obligacji i akcji. Podkreślić należy również, że współpracujemy z funduszami zagranicznymi w zakresie przyjaznych transakcji fuzji i przejęć. 

 1. Zakres oferty

W ramach współpracy, oferujemy:

 • Pożyczki prywatne
 • Wsparcie operacyjne (sprzedaż ŚT i zapasów; zwolnienia grupowe; pozyskanie rynków zbytu; spoty futures; zakupy grupowe; mediacja z bankami kredytującymi; dostęp do wypróbowanych karnistów);
 • Wykupy lewarowane majątków z upadłości finansowane przez aniołów biznesu i equity investors);
 • Restrukturyzację sądową z wprowadzonym Zarządcą generującą okres 2-3 lat ochrony majątkowej przed wierzycielami,- zwaną dalej sanacją na podstawie przepisów prawa restrukturyzacyjnego, kończącą się najczęściej redukcją zobowiązań, uzdrowieniem firmy oraz wydłużeniem okresu spłaty zobowiązań;
 • Nadzorowane restrukturyzacje pod nadzorem Nadzorcy Sądowego generującą okres od 4 m-cy do 24 m-cy  ochrony majątkowej przed wierzycielami,- zwanymi dalej Postępowaniem o Zatwierdzenie Układu, Przyspieszonym Postępowaniem Restrukturyzacyjnym oraz Postępowaniem Restrukturyzacyjnym – na podstawie przepisów prawa restrukturyzacyjnego, kończącą się najczęściej redukcją zobowiązań, uzdrowieniem firmy oraz wydłużeniem okresu spłaty zobowiązań;
 • Finansowanie dłużne w postaci pożyczek pomostowych do 6 mln zł, kredyty bankowe w bankach krajowych i zagranicznych (Niemcy, Szwajcaria), leasing i leasing zwrotny, faktoring zakupowy i sprzedażowy, emisję obligacji korporacyjnych prywatnych (już od 10 mln PLN przychodu), kredyt kupiecki.
 • Finansowanie własne (Private Capital, FIZ, Venture Capital, Private Equity, Emisja Obligacji Korporacyjnych, Kredyt kupiecki)
 • Finansowanie hybrydowe (konwersja zobowiązań, gwarancje bankowe, Mezzanine)
 • Sekurytyzację i wykupy zobowiązań z banków
 • Politykę podatkową i majątkową (PSA, CIT Estoński, hybrydy podatkowe)
 • Transakcje M&A (sprzedaż przedsiębiorstwa)


 1. Procedury

Środki restrukturyzacyjne

Na podstawie przeprowadzonego due diligence oraz określenia na spotkaniu celów postępowania restrukturyzacyjnego, dobieramy odpowiednie środki restrukturyzacyjne w celu osiągnięcia celów restrukturyzacyjnych, takich jak przywrócenie płynności finansowej przedsiębiorstwa, pozyskanie inwestora a nawet w niektórych oklicznościach sprzedaż przedsiębiorstwa.  Do najczęściej stosowanych środków restrukturyzacyjnych zaliczamy:

 • wydłużenie okresu spłaty zobowiązań (najczęściej od 7 do 10 lat);
 • redukcja zobowiązań (najczęściej od 10% do 30%);
 • przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego;
 • konwersję zobowiązań na: udziały, akcje, obligacje, dzierżawę, nieruchomości, ruchomości, inne;
 • pozyskanie kapitału własnego poprzez podniesienie kapitałów własnych w celu przeprowadzenia restrukturyzacji (art. 162 pr. restr.)
 • pozyskanie kapitału dłużnego w celu przeprowadzenia restrukturyzacji (art. 162 pr. restr.)
 • pozyskanie faktoringu w celu poprawy płynności finansowej i przeprowadzenia restrukturyzacji (art. 162 pr. restr.)
 • pozyskanie kredytu kupieckiego w celu przeprowadzenia restrukturyzacji (art. 162 pr. restr.)
 • wykupy zobowiązań poprzez fundusze sekurytyzacyjne z banków;
 • wykupy lewarowane przedsiębiorstwa oraz poszczególnych składników majątkowych;
 • analiza finansowa przedsiębiorstwa i wdrożenie indywidualnych środków restrukturyzacyjnych w celu poprawy: wskaźników bieżącej płynności finansowej, wskaźników płynności szybkiej, wskaźników przyspieszonej płynności finansowej, wskaźników rentowności, wskaźnika rentowności aktywów, wskaźnika rentowności netto aktywów, wskaźnika rentowności sprzedaży, wskaźnika rentowności netto sprzedaży, wskaźnika rentowności kapitału, wskaźnika rentowności kapitału własnego, wskaźnika zadłużenia, wskaźnika pokrycia aktywów kapitałami własnymi, wskaźnika zadłużenia długoterminowego, wskaźnika zadłużenia kapitałów własnych, wskaźnika długoterminowego zadłużenia kapitałów własnych;
 • redukcja kosztów stałych i zmiennych;
 • sprzedaż zbędnych środków trwałych (mamy specjalną komórkę wspierającą);
 • sprzedaż zapasów najmniej rotujących (mamy specjalną komórkę wspierającą);
 • wydanie zbędnych przedmiotów leasingów i zastawów z celu redukcji kosztów stałych;
 • wypowiedzenie niekorzystnych umów bez konsekwencji cywilnych;
 • zwolnienia grupowe;
 • rozszerzenie działalności dłużnika o dochodowe gałęzie działalności;
 • redukcja działalności o niedochodowe gałęzie działalności;
 • zawieszenie egzekucji komorniczych;
 • zmiana dostawców i modelu zakupów ( transakcje spotowe) w celu osiągnięcia celów restrukturyzacji;
 • zmiana odbiorców i modelu sprzedaży w celu osiągnięcia celów restrukturyzacji; 
 • pozyskanie finansowań z programów rządowych, jak: StairwAl, Innovative SME’s, Granty na Eurogranty,
 • pozyskanie ulg z programów rządowych, jak: „Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników”, „Ulga na prototyp”, „Ulga na robotyzację”, „Ulga na terenie Polsiej Strefy Inwestycji z tytułu inwestycji”, „Odliczanie kosztów prac B+R oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego CBR-ów” , „Ulga podatkowa na działalność B+R”
 • polityka podatkowa: Estoński CIT;
 • pożyczki na rozwój, restrukturyzację i dla branż obarczonych ryzykiem finansowanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu oraz pożyczki regionalne organizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
 • pieniądze na rozwój przedsiębiorstw od Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętych Aktywów Niepublicznych;
 • prywatną emisję obligacji korporacyjnych;
 • prywatną emisję akcji korporacyjnych;

  i inne, dobierane zawsze pod klienta, oraz wcześniej omawianych.

 • Podsumowanie <Nasze zespół wykona czynności zastępcze w postaci>:
  • przeprowadzenia audytu (due diligence) przedsiębiorstwa planującego restrukturyzację;
  • przygotowania planu restrukturyzacyjnego przedsiębiorstwa planującego restrukturyzację, w tym opracowania środków restrukturyzacyjnych; 
  • przygotowania wniosku restrukturyzacyjnego przedsiębiorstwa planującego restrukturyzację;
  • przygotowanie teasera i memorandum informacyjnego;
  • opracowanie biznesplanu wejścia inwestora strategicznego;
  • pozyskanie inwestora strategicznego;
  • opracowanie modeli pozyskania kapitału własnego i dłużnego;
  • wsparcie przy pozyskaniu kapitału dłużnego, własnego lub kredytu kupieckiego;
  • wsparcie przy wyprzedaży środków trwałych w tym ruchomości i nieruchomości, zapasów etc. szczególnie w procesie restrukturyzacji lub upadłości;

   Zapraszamy do współpracy.