Pożyczki prywatne


Udzielanie pożyczek prywatnych


Podstawa prawna środka restrukturyzacyjnego:

  • Art. 26 prawa restrukturyzacyjnego – z upoważnienia Nadzorcy Układowego i Zarządcy Sanacyjnego, spółka Points Capital P.S.A. niniejszym informuje dłużnika o dostępnych dla dłużnika źródłach finansowania, w tym pomocy publicznej, a także współpracuje z dłużnikiem w celu pozyskania tego finansowania.
  • Art. 10 prawa restrukturyzacyjnego – plan restrukturyzacyjny zawiera opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią;
  • Art. 162 § 2 prawa restrukturyzacyjnego – Przyznanie korzystniejszych warunków restrukturyzacji zobowiązań dłużnika jest dopuszczalne wobec wierzyciela, który po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego udzielił lub ma udzielić finansowania w postaci kredytu, obligacji, gwarancji bankowych, akredytyw lub na podstawie innego instrumentu finansowego, niezbędnego do wykonania układu.

Pożyczki prywatne – skierowane są do przedsiębiorców i rolników, których zdolność kredytowa lub terminy nie pozwalają na uzyskanie klasycznego kredytu lub innego instrumentu finansowego w krótkim okresie czasu. Tego typu pożyczki należy traktować pomostowo – a nie jako docelowy produkt finansowy.

Nasza firma dysponuje portfelem instytucji: finansowych; poza bankowych; inwestorów indywidualnych oraz funduszy; którzy pod zabezpieczenie – mogą udzielić krótkoterminowych (do 12 miesięcy z opcją przedłużenia nawet do 36 m-cy ) pożyczek poza bankowych do kwoty 6 mln PLN. Decyzje wstępne udzielane są nawet do 72 h. Pożyczki są również udzielane przedsiębiorcom w restrukturyzacji, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Nadzorcę lub Zarządcę na podstawie art. 162 prawa restrukturyzacyjnego – na obciążenie składników majątkowych hipoteką lub zastawem.

Nasza firma przygotowuje wstępny biznesplan wejścia i wyjścia inwestora z pożyczki oraz wskazuje zarówno pożyczkobiorcy jak i pożyczkodawcy zagrożenia związane z podjęciem pożyczki. Usługa stanowi uzupełnienie środków restrukturyzacyjnych w restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

W celu uzyskania pożyczki prosimy o kontakt pod adres mailowy: zarzad@points-capital.com