Wierzyciel


OFERTA WSPÓŁPRACY DLA WIERZYCIELI


Czym się zajmujemy

Jesteśmy grupą niezależnych konsultantów wspierających Doradców Restrukturyzacyjnych (Zarządców, Nadzorców,  Kancelarie Prawne) oraz firmy planujące restrukturyzacje oraz mających otwartą  restrukturyzację. Przeprowadzamy audyt przedsiębiorstw, projektujemy plany restrukturyzacyjne, piszemy wnioski restrukturyzacyjne,  pozyskujemy finansowanie dla przedsiębiorstw w restrukturyzacji, przygotowujemy przedsiębiorstwa do wykupów lewarowanych lub do ich sprzedaży. Współpracujemy z inwestorami typu Private Equity, Venture Capital, FIZ, etc. Mamy również w portfelu firmy pożyczkowe, faktoringowe oraz inwestorów branżowych. Szczycimy się możliwościami jakie daje współpraca z Funduszami Sekurytyzacyjnymi, dzięki czemu mamy możliwość wykupienia z banków – strategicznych zobowiązań, oraz współpracą z domami maklerskimi w zakresie prywatnych emisji obligacji i akcji. Podkreślić należy również, że współpracujemy z funduszami zagranicznymi w zakresie przyjaznych transakcji fuzji i przejęć.  W latach VII.2020 r. – IV.2022 r. zaprojektowaliśmy indywidualnie 180 planów restrukturyzacyjnych. Większość przeprowadziliśmy z sukcesem w ramach Uproszczonego Postępowania Restrukturyzacyjnego oraz Postępowania o Zatwierdzenie Układu.


Co oferujemy

Proponujemy wsparcie państwa firmy w dziedzinie windykacji wierzytelności poprzez wsparcie Państwa dłużnika (kontrahenta) w procesie restrukturyzacji. Jesteśmy świadomi, że większość dłużników popadło w stan niewypłacalności w następstwie siły wyższej, zbiegu niefortunnych zdarzeń lub po prostu w następstwie błędów. Nie każdy dłużnik nadaje się do windykacji, nie każda windykacja może być skuteczna w następstwie zadłużenia, nie każdego dłużnika chcecie Państwo windykować, szczególnie takiego – z którym współpracujecie Państwo stale. W tym miejscu proponujemy naszą usługę – restrukturyzację dłużnika z Państwa wejściem jako wierzyciela strategicznego na podstawie art. 162 prawa restrukturyzacyjnego, w celu zachowania ochrony Państwa interesów oraz zachowania dalszych relacji handlowych w tym kupieckich.


Zakres restrukturyzacji


Inwestor strategiczny:

  • regulowany jest artykułem 162 prawa restrukturyzacyjnego;
  • dotyczy podmiotów które mają po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego udzielić finansowania podmiotowi restrukturyzowanemu w postaci kredytu, obligacji, gwarancji bankowych, akredytyw lub na podstawie innego instrumentu finansowego, niezbędnego do wykonania układu, w tym kredytu kupieckiego;
  • jego status jest preferencyjny względem innych wierzycieli, ponieważ zobowiązanie powstaje po dniu otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, zatem nie ma zastosowania Artykuł 278 prawa restrukturyzacyjnego zawieszający działania egzekucyjne względem wierzycieli niezabezpieczonych rzeczowo – układowych, a w niektórych okolicznościach zabezpieczonych rzeczowo – układowych oraz pozaukładowych – Artykuł 151 par. 2a prawa restrukturyzacyjnego.
  • jego status jest preferencyjny względem innych wierzycieli – w przypadku gdyby układ zakończył się niepowodzeniem gdyż sytuacja wierzyciela finansującego dłużnika jest nadal korzystna, bowiem będzie on zaspokajany w kategorii pierwszej – tak stanowi art. 342 ust. 1 pkt 1 pr. upadł.: „należności z tytułu kredytu, pożyczki, obligacji, gwarancji lub akredytyw lub innego finansowania przewidzianego układem przyjętym w postępowaniu restrukturyzacyjnym i udzielonego w związku z wykonaniem takiego układu, jeżeli upadłość ogłoszono w wyniku rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego nie później niż trzy miesiące po prawomocnym uchyleniu układu”.

Metodologia działania

jest ustalana od samego początku z wierzycielem, następnie za porozumieniem z dłużnikiem. Nasze działania są zgodne z prawem, nadzorowane przez Urzędnika Państwowego zwanym dalej Doradcą Restrukturyzacyjnym, Nadzorcą lub Zarządcą, którzy z kolei nadzorowani są przez Sędziego Komisarza. Od samego początku określane są w sposób jasny cele, środki restrukturyzacyjne oraz strategia. Zanim przystąpimy do działania, wierzyciel wie jak i kiedy odzyska swoje pieniądze, oraz z jakimi nakładami jest to związane. 


Czy można przymusić dłużnika do restrukturyzacji lub oddania środków finansowych ?

Tak, można złożyć zarówno wniosek sanacyjny z wniosku wierzyciela (dotyczy podmiotów prawa handlowego), zarząd przymusowy z art. 1064 kpc jak i ogłosić upadłość (dotyczy szeroko rozumianych przedsiębiorstw), jednakże preferujemy windykację za obopólną korzyścią zarówno wierzyciela jak i dłużnika. Nie chcemy wykorzystywać naszej wiedzy w celu niszczenia przedsiębiorstw i przedsiębiorców, zwłaszcza że korzystniejszą metodologią jest restrukturyzacja za porozumieniem stron pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami.


Koszty

Koszty pokrywa dłużnik, my jedynie zwracamy się z uprzejmą prośbą do wierzyciela o wskazanie oraz przyprowadzenia na spotkanie przedsiębiorstwa wymagającego specjalistycznej dedykowanej restrukturyzacji.Bardzo prosimy – poświęć jeszcze chwilę i zobacz – jakie wsparcie i finansowanie możemy zaoferować twojemu dłużnikowi: wejdź na Przedsiębiorca – Dłużnik .