Facebook - X - YouTube

POINTS CAPITAL P.S.A.
ostatni bastion
Doradztwa KRYZYSOWEGO,
Przetrwaj zapaść, uzyskaj ochronę, zdobądź kapitał 20 lat doświadczenia

Points Capital Prosta Spółka Akcyjna:

Specjalizujemy się w zarządzaniu kryzysowym, ekonomii behawioralnej oraz prawie restrukturyzacyjnym.  Przeprowadzimy audyt, przygotujemy strategię w tym  biznesplan lub wstępny plan restrukturyzacyjny. Pomożemy pozyskać finansowanie, zapewnimy ochronę przed wierzycielami, zaoszczędzimy pieniądze. 

Klient:

Przywróć płynność finansową firmie, zapewnij bezpieczeństwo swojej rodzinie, stań się Panem sytuacji.  Pozwól sobie pomóc. Skorzystaj z pomocy zawodowców.

Zdobądźmy trochę czasu

zawieszenie egzekucji długów

Podczas restrukturyzacji, sąd tymczasowo zawiesza postępowania egzekucyjne przeciwko firmie, chroniąc jej aktywa. W ekstremalnych sytuacjach – jest to możliwe nawet przez okres do 10 lat. Chcesz wiedzieć jak ?

Moratorium na wierzytelności

Ustawa o restrukturyzacji może przewidywać okres moratorium, podczas którego wierzyciele nie mogą żądać spłaty długów.

Renegocjacja zobowiązań

Proces restrukturyzacji często umożliwia renegocjację warunków istniejących zobowiązań, takich jak terminy spłat czy oprocentowanie.

Ochrona przed rozwiązaniem umów

Restrukturyzacja może zapobiec automatycznemu rozwiązaniu istotnych umów w przypadku niewypłacalności.

Zabezpieczenie nowych finansowań

Ustawa może przewidywać specjalne zabezpieczenia dla nowych kredytów udzielanych firmie w trakcie restrukturyzacji.

Zamrożenie roszczeń mniejszościowych wierzycieli

W niektórych przypadkach, roszczenia mniejszościowych wierzycieli mogą być czasowo zawieszone.

Ograniczenie odpowiedzialności zarządu

Restrukturyzacja może ograniczyć ryzyko osobistej odpowiedzialności członków zarządu za długi spółki.

Redukcja zobowiązań

W toku głosowania nad układem, negocjujemy redukcję zobowiązań klienta nawet o 40%.

Ochrona przed upadłością

Proces restrukturyzacji może zapobiec ogłoszeniu upadłości, chroniąc firmę przed likwidacją.

Przekształcenie długu w kapitał

Możliwość przekształcenia długu w kapitał spółki, co zmniejsza zadłużenie i zwiększa kapitał własny.

PozyskajmY Finansowanie

Jak chcesz zrobić restrukturyzację bez pieniędzy ?

Według Naszej wiedzy, jesteśmy najprawdopodobniej jedyną firmą na Polskim rynku, posiadającą w ofercie tak bogatą ofertę partnerów oraz rozwiązań finansujących dłużników w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz dla SPV (special purpose vehicle). Zapraszamy do współpracy: dłużników, zarządców, nadzorców, syndyków oraz likwidatorów.     

Finansowanie Dłużne

Nasza firma proponuje przeprowadzenie audytu przedsiębiorstwa w celu utworzenia nowego, korzystniejszego modelu finansowego klienta. Celem jest utworzenie konstrukcji finansowania, które pozwoli na osiągnięcie celu restrukturyzacji i uniknięcia upadłości. Proponujemy zarówno dla spółek zadłużonych jak i start-upów: pożyczki pomostowe, kredyty bankowe, finansowanie podatków, emisję obligacji, kredyty kupieckie oraz programy przewidziane w ramach krajowych i europejskich programów wsparcia. 

Czytaj więcej

Finansowanie Własne

Nasza firma proponuje przeprowadzenie audytu przedsiębiorstwa w celu znalezienia inwestora. Celem jest utworzenie konstrukcji przygotowanie teasera oraz memorandum informacyjnego – pozwalające na prezentację Państwa spółki. Dysponujemy znaczną bazą inwestorów – żywo zainteresowanych znalezieniem i dokapitalizowaniem perełek, które poprzez restrukturyzację i dokapitalizowanie – staną się jednorożcami.

Czytaj więcej      

Finansowanie MeZZanine

Hybrydowa forma finansowania, zawierająca cechy długu i kapitału własnego. Posiada zwykle formę pożyczki podporządkowanej lub obligacji. Może posiadać również cechy inwestycji kapitałowej. Jest to Nasza ulubiona forma pozyskiwania inwestorów w procesie restrukturyzacji, najczęściej wybierana zarówno przez restrukturyzowanego jak i inwestora.

Czytaj więcej           

Autorskie modele wykupu

Opracowaliśmy 6 autorskich modeli restrukturyzacji  w procesie wykupów MBI (wykupy przez menadżerów zewnętrznych) w ramach Pre-Pack (przygotowanej likwidacji) przy pomocy Naszych inwestorów, a następnie MBO (wykup przez menadżerów wewnętrznych) na rzecz zatrudnionych w spółce dłużnika menadżerów, dzięki czemu uzyskujemy wyjątkowo korzystne parametry oddłużeniowe dla klienta.

Czytaj więcej

Leasing

Współpracujemy z komercyjnymi firmami leasingowymi, ale również z prywatnymi inwestorami – którzy mogą zaproponować leasing: operacyjny, finansowy czy tenencyjny – na dedykowanych klientowi zasadach.

Czytaj więcej

FAKTORING

Współpracujemy z komercyjnymi firmami faktoringowymi, ale również z prywatnymi inwestorami – którzy mogą zaproponować faktoring zarówno zakupowy jak i sprzedażowy i to zarówno dla start-up jak i spółki zadłużonej w restrukturyzacji.                                                                                     Czytaj więcej

Konwersje

Konwersja zobowiązań na: kapitał zakładowy, świadczenia, aktywa, porozumienia trójstronne i inne niepieniężne środki restrukturyzacyjne, to dosłownie nasza specjalność, która przy odpowiednim zaprojektowaniu skutkować może błyskawicznym oddłużeniem i powrotnym wskoczeniem  na rynek jako gracz.

Czytaj więcej

M&A

Szukasz wspólnika, inwestora, a może chcesz po prostu sprzedać firmę. Mamy dostęp do inwestorów krajowych   (private equity, venture capital, funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz zagranicznych otwartych i hedgingowych).

Czytaj więcej

Sekurytyzacja

Sekurytyzacja – jest procesem wyodrębniania, według określonych zasad, jednorodnej grupy pożyczek lub kredytów, ewentualnie innych instrumentów dłużnych, aby w okresie późniejszym dokonać ich zamiany na papiery wartościowe, sprzedawane na rynku kapitałowym po uprzedniej ocenie ratingowej.

Czytaj więcej      

opiekujemy się tobą

pracujemy na wypróbowanych schematach, dlatego wiemy - czego potrzebujesz !

Polityka Podatkowa

Odpisy aktualizacyjne, amortyzacja od wartości godziwej, ponowna amortyzacja po nakładach, demi minis,  Cit Estoński – doradztwo, opinie podatkowe, reprezentowanie przed organami.  My projektujemy restrukturyzację, Nasz partner wkomponowuje w to rozwiązania podatkowe, szczególnie w procesach M&A oraz LBO.

Czytaj więcej

Prosta Spółka Akcyjna

Wdrażamy m.in. zupełnie nowe rozwiązania proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości – jak Prosta Spółka Akcyjna, którą możesz założyć już przy kapitale w wysokości 1 zł.  Ta forma prawna zapewnia szereg korzystnych rozwiązań majątkowych, ograniczoną odpowiedzialność oraz większą elastyczność, jeśli chodzi o rodzaje akcji i zasady działania spółki, w tym akcje za pracę lub usługi.

Czytaj więcej

Cit Estoński

Jest to nowe rozwiązanie wprowadzone ustawą z dnia  28 listopada 2020 r a dostępne od 2021 r. Co do zasady, Cit płacony jest dopiero w momencie wypłaty zysku, a nie jego wypracowania. Samo efektywne opodatkowanie przy wypłacie dywidendy jest lepszym rozwiązaniem od klasycznego Cit-u, gdyż w przypadku transferu 100% do wspólników wynosi 20% (mali podatnicy) albo 25% (pozostałe kategorie).

Czytaj więcej

Prawo Karne

Ostatnie lata szczególnie za czasów P.I.S. wyraźnie pokazały, jak wierzyciele oraz prokuratura naciągają przepisy w procesach karnych z przedsiębiorcami. Zebraliśmy wyjątkowy zespół karnistów wyspecjalizowanych szczególnie w art.: 44 kk, 44a kk,45 kk, 46 kk, 286 kk, 291 kk, 296 kk, 297 kk, 298 kk, 299 kk, 300 kk, 301 kk, 302 kk, 303 kk, 304 kk, 311 kk, 29 kks, 33 kks, 187 a kkw, 188 kkw.

Czytaj więcej

Prawo Cywilne

Odpowiedzialność zobowiązanego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (471 k.c.), niezachowanie należytej staranności (472 k.c.) i inne procesy odszkodowawcze lub o uchylenie jak zakaz anatocyzmu (482 k.c.), niezawiniona niemożność spełnienia świadczenia (Art. 495 k.c.) czy choćby procesy  o wydanie rzeczy  pozostawione na dzierżawionym obiekcie  – to przykłady najczęstszych przypadków pojawiających  się w trakcie restrukturyzacji  – gdzie klient może znaleźć środki finansowe na reaktywację firmy w procesie restrukturyzacji.

Czytaj więcej

Dotacje Unijne

Stale monitorujemy programy pomocowe oraz programy unijne – dlatego wiemy, co może Ciebie zainteresować. Nasi partnerzy chętnie wspomogą Ciebie w pozyskaniu: bezzwrotnych dotacji oraz korzystnych pożyczek unijnych.

Czytaj więcej

Sukcesja

NIerzadko się zdarza, że wraz ze śmiercią właściciela – na obdarowanych przechodzą prawa majątkowe wraz z kredytami i zobowiązaniami, które stają się wymagalne w momencie przyjęcia spadku. Wtenczas rozwiązaniem jest otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – na czas poukładania  spraw majątkowych oraz relacji z wierzycielami. Jesteśmy autorami modeli – które pozwalają  na ochronę majątku – nawet przejmując obciążony tudzież zadłużony majątek.

Czytaj więcej

Fundacje Rodzinne

Rozwiązanie to pozwala zbudować struktury organizacyjne i zapewnić kontynuację biznesu oraz ochronę majątku w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie, bez osobistego zaangażowania następców prawnych. Fundacja pozwala też realizować świadczenia dla swoich beneficjentów bez zagrożeń dla integralności majątku rodzinnego i płynności finansowej spółek, w których posiada udziały. Fundacja działa jak skarbiec rodzinny: ma zapewnić rodzinie środki finansowe, a przy tym realizować wizję fundatora i dbać o wartości przyjęte przez niego w biznesie. Fundację można już założyć od kwoty 100 tys. zł.

Czytaj więcej

Sekurytyzacja

Sekurytyzacja pozwala  m.in. na nabycie poprzez NSFIZ wierzytelności z banku z określonym dyskontem na podstawie umowy o subpartypację, o której mowa w art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1523, 1488, 1933).

Czytaj więcej 

Pozostańmy w kontakcie

Stały kontakt i dostępność

Jesteśmy zawsze dostępni dla naszych klientów, zapewniając regularne aktualizacje i wsparcie w każdym etapie procesu.

tajemnica zawodowa

Ochrona poufności

Zapewniamy pełną ochronę poufności powierzonych nam informacji.
Z każdym klientem zawieramy umowę NDA (Non Disclosure Agreement).

Ogólne informacje

Points Capital Prosta Spółka Akcyjna 

ul. Adolfa Bnińskiego 14, 61-695 Poznań
NIP: 9721350189
REGON: 527935518
KRS: 0001090634      

Nr. r-ku PLN –  PKO BP S.A. :  

95 1020 4027 0000 1302 1931 8548

Nr. r-ku EURO –  PKO BP S.A.  : 

62 1020 4027 0000 1502 1931 8559

Numer kontaktowy: +48 616-257-935

kontakt@fundacja-rodzinna.fr

kontakt@points-capital.com 

analizy@points-capital.com

www.points-capital.com

www.fundacja-rodzinna.fr                                                  

biuro

Siedziba

Points Capital P.S.A.

ul. Adolfa Bnińskiego 14,

61-695, Poznań    

Klauzula Informacyjna o Ochronie Danych Osobowych – Points Capital P.S.A.

Administrator Danych: Administratorem Państwa danych osobowych jest Points Capital Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Adolfa Bnińskiego 14, zarejestrowana w krajowym rejestrze sądowym, pod numerem [0001090634], zwana dalej „Administrator”.

Cel Przetwarzania: Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umów zawartych z Points Capital P.S.A., w tym świadczenia usług, realizacji płatności, prowadzenia księgowości, a także w celach marketingowych, o ile wyrazili Państwo na to zgodę.

Podstawa Prawna: Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: a) niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną są Państwo, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), b) Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), c) niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), d) prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy Danych: Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Points Capital P.S.A., w tym dostawcom usług, podwykonawcom, doradcom prawnym, doradcom podatkowym, doradcom finansowym jak również organom publicznym, w przypadku gdy jest to wymagane przepisami prawa.

Okres Przechowywania: Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub do czasu wycofania zgody, o ile taka zgoda została wyrażona.

Prawa Osoby, której Dane Dotyczą: Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dobrowolność Podania Danych: Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy i świadczenia usług przez Points Capital P.S.A.

Automatyzowane Podejmowanie Decyzji: Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym również w formie profilowania.

Kontakt: W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Points Capital P.S.A. pod adresem: [kontakt@points-capital.com].