Sekurytyzacja i wykupy


Sekurytyzacja


  • Sekurytyzacja pozwala na nabycie poprzez NSFIZ ( Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) wierzytelności od instytucji finansowych jak Banki i Leasingi z określonym dyskontem na podstawie umowy o subpartypację, o której mowa w art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarzadzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1523, 1488, 1933).

  • Sekurytyzacja – jest także procesem wyodrębniania, według określonych zasad, jednorodnej grupy pożyczek lub kredytów, ewentualnie innych instrumentów dłużnych, aby w okresie późniejszym dokonać ich zamiany na papiery wartościowe, sprzedawane na rynku kapitałowym po uprzedniej ocenie retingowej. 
    • W ramach sekurytyzacji aktywów może dochodzić do przenoszenia sekurytyzowanych aktywów na spółkę specjalnego przeznaczenia lub fundusz sekurytyzacyjny w drodze nowacji, cesji wierzytelności lub subpartycypacji. Transakcje oparte na nowacji i większość transakcji opartych na cesji wierzytelności to surogaty finansowania. Dochodzi do usunięcia wierzytelności będących przedmiotem sekurytyzacji z ksiąg rachunkowych inicjatora procesu sekurytyzacji, a w zamian pojawia się gotówka jako zapłata za nie. W procesach opartych o subpartypacji, sekurytyzowane aktywa pozostają w księgach rachunkowych inicjatora, chociaż dostaje on od spółki specjalnego przeznaczenia lub funduszu sekurytyzacyjnego zapłatę za nie. Pojawia się więc dodatkowo po stronie pasywnej bilansu inicjatora zobowiązanie wobec spółki specjalnego przeznaczenia lub funduszu sekurytyzacyjnego. Tego rodzaju transakcje sekurytyzacyjne są źródłem finansowania dłużnego. W zależności od okresu płatności sekurytyzowanych wierzytelności będą albo źródłem krótkoterminowego finansowania dłużnego, albo źródłem długoterminowego finansowania dłużnego.