Wsparcie operacyjne


Wsparcie operacyjne dla Twojej firmy


Podstawa prawna środka restrukturyzacyjnego:

 • Art. 26 prawa restrukturyzacyjnego – z upoważnienia Nadzorcy Układowego i Zarządcy Sanacyjnego, spółka Points Capital P.S.A. niniejszym informuje dłużnika o dostępnych dla dłużnika źródłach finansowania, w tym pomocy publicznej, a także współpracuje z dłużnikiem w celu pozyskania tego finansowania.
 • Art. 10 prawa restrukturyzacyjnego – plan restrukturyzacyjny zawiera opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią;
 • Art. 162 § 2 prawa restrukturyzacyjnego – Przyznanie korzystniejszych warunków restrukturyzacji zobowiązań dłużnika jest dopuszczalne wobec wierzyciela, który po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego udzielił lub ma udzielić finansowania w postaci kredytu, obligacji, gwarancji bankowych, akredytyw lub na podstawie innego instrumentu finansowego, niezbędnego do wykonania układu.

Wyprzedaż środków trwałych i zapasów – środek restrukturyzacyjny

 • Skierowane jest do przedsiębiorców, syndyków i nadzorców – szczególnie w fazie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, którzy jako środek restrukturyzacyjny lub w następstwie likwidacji przedsiębiorstwa mają problemy ze sprzedażą zbędnych aktywów. Nasza firma dysponuje międzynarodową platformą sprzedaży stokowej i detalicznej „POINTS TRADE P.S.A.” , platformie inwestorów „POINTS CAPITAL – GIEŁDA INWESTORÓW” w tym portfelem licznych odbiorców na stoki magazynowe oraz krajowych i zagranicznych agentów kupujących na własny rachunek ruchomości (szczególnie linie produkcyjne) w celu ich dalszej odsprzedaży do klienta końcowego. Usługa stanowi uzupełnienie środków restrukturyzacyjnych w restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Rynki Zbytu dla twojej firmy – środek restrukturyzacyjny

 • Usługa skierowana jest do przedsiębiorców, którzy poszukują partnerów handlowych w kraju i za granicą. Dzięki międzynarodowej platformie sprzedaży stokowej i detalicznej „POINTS TRADE P.S.A.” platformie inwestorów „POINTS CAPITAL – GIEŁDA INWESTORÓW”, szerokim kontaktom z agentami handlowymi, Izbami Przemysłowo-Handlowymi oraz dzięki uprzejmości instytucji finansowych, posiadamy portfel pośredników i agentów handlowych w kilku krajach na czterech kontynentach. Nie obiecujemy, że uda się każdy towar sprzedać, jednakże indywidualnie w kilku większych kontraktach w ostatnich latach uczestniczyliśmy jako animatorzy. Usługę staramy się dostarczyć kompleksowo – z finansowaniem w postaci faktoringu lub gwarancji bankowych – tak żebyście Państwo otrzymali za swój towar lub usługę od razu zapłatę. Nasza usługa stanowi uzupełnienie środków restrukturyzacyjnych w restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Spoty Futures – środek restrukturyzacyjny

 • Usługa skierowana jest do przedsiębiorców, którzy planują w danym roku handlowym dokonać zakupów instrumentu bazowego jak przykładowo surowców za kwotę nie mniejszą niż 1 mln $ (wkład własny 1%) za ściśle określoną cenę w ściśle określonym terminie. Nasza firma udostępnia kontakty do wypróbowanych instytucji finansowych, zajmujących się zawodowo spotami futures. Usługa stanowi uzupełnienie środków restrukturyzacyjnych w restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Zakupy Grupowe – środek restrukturyzacyjny

 • Powiązane są często z spotami futures lub uzyskaniem wolumenu zamówienia pozwalającego na wytargowanie korzystniejszej ceny od dostawcy. Pod dany surowiec organizujemy grupę zakupową -najczęściej sformalizowaną ( w zależności od ilości uczestników), którzy składają zapytania ofertowe do większych dostawców w następstwie czego Grupa Zakupowa otrzymuje korzystniejsze warunki handlowe. Usługa stanowi uzupełnienie środków restrukturyzacyjnych w restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Mediacja z bankami kredytującymi – środek restrukturyzacyjny

 • Usługa skierowana jest do przedsiębiorców, w których główny bank kredytobiorca ma sprzeczne interesy z zarządem firmy co grozi upadłością lub likwidacją spółki. Pod daną mediację możemy utworzyć grupę projektową złożoną z mediatora, analityka, finansisty oraz doradcy restrukturyzacyjnego – którzy znajdą rozwiązanie korzystniejsze dla obu stron sporu, a następstwie czego bank będzie mógł ograniczyć lub zamknąć rezerwy obowiązkowe, a przedsiębiorstwo nie zostanie zlikwidowane za bezcen. Usługa jest przede wszystkim dedykowana firmom produkcyjnym, gdzie głównym składnikiem majątkowym są ruchomości i WNiP – a w drodze likwidacji lub upadłości bank nie uzyska więcej niż 40% wartości pozycji. Usługa stanowi uzupełnienie środków restrukturyzacyjnych w restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Akredytywy – środek restrukturyzacyjny

 • forma płatności w rozliczeniach zarówno zagranicznych, jak i w krajowych. Jest ona wykorzystywana przy zawieraniu transakcji, którym towarzyszy różnego rodzaju zwiększone ryzyko (np. związane z kontrahentem, właściwą realizacją kontraktu, jakością produktów, opóźnieniem, brakiem zapłaty), gdyż je redukuje.

  korzyści:
  • dla sprzedającego lub eksportera:
   • minimalizacja ryzyka handlowego transakcji, tj. odmową przyjęcia towaru oraz odmową zapłaty przez importera,
   • możliwość sfinansowania transakcji poprzez przeniesienie akredytywy na dostawcę,
   • możliwość dyskontowania należności przed terminem płatności oraz zabezpieczenia płatności w terminie określonym z góry.
  • dla kupującego lub importera:
   • minimalizacja ryzyka jakościowego i transportowego, a także braku dotrzymania ustalonych terminów,
   • zabezpieczenie przed nieuzasadnioną wypłatą należności.

Gwarancja Bankowa – środek restrukturyzacyjny

 • Gwarancja bankowa – szczególna forma gwarancji samoistnej, w której rolę gwaranta przyjmuje bank. Umowa gwarancji bankowej jest pisemnym zobowiązaniem banku do zapłaty beneficjentowi gwarancji kwoty maksymalnej wskazanej w gwarancji (sumy gwarancyjnej), w przypadku gdy zleceniodawca gwarancji, na którego została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania. Znajduje ona zastosowanie zarówno w obrotach krajowych, jak i zagranicznych. Aby gwarancja była dla beneficjenta wiarygodna, powinna posiadać charakter nieodwołalny i bezwarunkowy.
 • Gwarancja de minimis dla kredytu obrotowego:
  • to forma zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w oznaczonym terminie. W przypadku niespłacenia kredytu w terminie, BGK dokona wypłaty z gwarancji na rzecz banku kredytującego, a przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić BGK wypłaconą z gwarancji kwotę wraz odsetkami;
  • przeznaczona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców posiadających zdolność kredytową;
  • nie może przekroczyć kwoty 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu;
  • udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy;
  • zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy;
  • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym.
 • Gwarancja de minimis zabezpieczająca kredyt inwestycyjny:
  • jest udzielana na okres maksymalnie 99 miesięcy;
  • nie może przekroczyć kwoty 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu inwestycyjnego;
  • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem inwestycyjnym;
  • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy;
  • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym.

W celu uzyskania wsparcia prosimy o kontakt pod adres mailowy: zarzad@points-capital.com